ZendVN - Học lập trình online

logo.png

Hãy khóa miệng lại, nói ít và làm nhiều!!

thumb.jpg
Tâm sự Lập trình viên

Trong 1 lần được phỏng vấn về khái niệm thành công, Einstein trả lời phóng viên: Nếu A là thành công, thì A = X + Y + Z.

Phóng viên: thưa ngài, ngài có thể nói rõ hơn được không?
Einstein: X là công việc, Y là trò chơi.
Phóng viên hỏi tiếp đầy nghi vấn: vậy Z là cái gì thưa ngài?
Einstein: Z chính là: hãy khóa miệng lại, nói ít và làm nhiều.