ZendVN - Học lập trình online

logo.png

Giảng viên

avatar

Phạm Vương Quý

Kinh nghiệm công tác

  • Giảng viên dạy Offline tại ZendVN các khóa học: Frontend, NodeJS, Python
  • Lập trình viên xây dựng và phát triển các dự án tại ZendVN
  • Xây dựng các khóa học Online tại ZendVN

Thông tin liên hệ

Khóa học online

Các khóa học lập tình Online do giảng viên Phạm Vương Quý giảng dạy

KHÓA HỌC OFFLINE

Các khóa học lập tình Offline do giảng viên Phạm Vương Quý giảng dạy

Cảm nhận của học viên online

Các cảm nhận, đánh giá của học viên về khóa học Online do giảng viên Phạm Vương Quý giảng dạy

Cảm nhận của học viên Offline

Các cảm nhận, đánh giá của học viên về khóa học offline do giảng viên Phạm Vương Quý giảng dạy

Lịch sử học tập

10 lịch sử học tập gần nhất của các bạn học viên được ghi nhận từ hệ thống training.zendvn.com, bạn cần đăng ký khóa học có phí để có tài khoản truy cập vào hệ thống học trực tuyến.

#Họ và tênBài họcThời gian
1*** Quý

Đang xem video End, trong bài học Tổng kết khóa học, khóa học Lập trình phần mềm với Tkinter (Python)

1 tuần trước
13:30 ngày 25-06-2022
2*** Quý

Đang xem video Func 07, trong bài học Xây dựng chức năng và tương tác với cơ sở dữ liệu, khóa học Lập trình phần mềm với Tkinter (Python)

1 tuần trước
13:28 ngày 25-06-2022
3*** Quý

Đang xem video Func 06, trong bài học Xây dựng chức năng và tương tác với cơ sở dữ liệu, khóa học Lập trình phần mềm với Tkinter (Python)

1 tuần trước
13:28 ngày 25-06-2022
4*** Quý

Đang xem video Func 05, trong bài học Xây dựng chức năng và tương tác với cơ sở dữ liệu, khóa học Lập trình phần mềm với Tkinter (Python)

1 tuần trước
13:27 ngày 25-06-2022
5*** Quý

Đang xem video Func 04, trong bài học Xây dựng chức năng và tương tác với cơ sở dữ liệu, khóa học Lập trình phần mềm với Tkinter (Python)

1 tuần trước
13:27 ngày 25-06-2022
6*** Quý

Đang xem video Func 03, trong bài học Xây dựng chức năng và tương tác với cơ sở dữ liệu, khóa học Lập trình phần mềm với Tkinter (Python)

1 tuần trước
13:26 ngày 25-06-2022
7*** Quý

Đang xem video Func 02, trong bài học Xây dựng chức năng và tương tác với cơ sở dữ liệu, khóa học Lập trình phần mềm với Tkinter (Python)

1 tuần trước
13:26 ngày 25-06-2022
8*** Quý

Đang xem video Func 01, trong bài học Xây dựng chức năng và tương tác với cơ sở dữ liệu, khóa học Lập trình phần mềm với Tkinter (Python)

1 tuần trước
13:26 ngày 25-06-2022
9*** Quý

Đang xem video Design, trong bài học Xây dựng giao diện phần mềm, khóa học Lập trình phần mềm với Tkinter (Python)

1 tuần trước
13:25 ngày 25-06-2022
10*** Quý

Đang xem video Demo, trong bài học Xây dựng giao diện phần mềm, khóa học Lập trình phần mềm với Tkinter (Python)

1 tuần trước
13:25 ngày 25-06-2022

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất