ZendVN - Học lập trình online

logo.png

100 lịch sử học tập gần nhất của các bạn học viên được ghi nhận từ hệ thống training.zendvn.com, bạn cần đăng ký khóa học có phí để có tài khoản truy cập vào hệ thống học trực tuyến.

Bạn có thể xem danh sách các khóa học hiện có ở đây.

#Họ và tênBài họcThời gian
1*** Huy

Đang xem video Parent - Self, trong bài học Lập trình hướng đối tượng căn bản
khóa học Lập trình PHP

12 phút trước
01:33 ngày 22-10-2020
2*** Huy

Đang xem video Static, trong bài học Lập trình hướng đối tượng căn bản
khóa học Lập trình PHP

15 phút trước
01:30 ngày 22-10-2020
3*** Huy

Đang xem video Public - Private - Protected, trong bài học Lập trình hướng đối tượng căn bản
khóa học Lập trình PHP

19 phút trước
01:26 ngày 22-10-2020
4*** Huy

Đang xem video Final, trong bài học Lập trình hướng đối tượng căn bản
khóa học Lập trình PHP

21 phút trước
01:24 ngày 22-10-2020
5*** Trung

Đang xem video MVC Basic - Part 3, trong bài học MVC một module, một template
khóa học Lập trình PHP

23 phút trước
01:22 ngày 22-10-2020
6*** Duy

Đang xem video Public - Private - Protected, trong bài học Phạm vi và sự ảnh hưởng
khóa học Lập trình PHP

23 phút trước
01:22 ngày 22-10-2020
7*** Huy

Đang xem video Extends - Override, trong bài học Lập trình hướng đối tượng căn bản
khóa học Lập trình PHP

26 phút trước
01:19 ngày 22-10-2020
8*** Huy

Đang xem video Construct - Destruct, trong bài học Lập trình hướng đối tượng căn bản
khóa học Lập trình PHP

33 phút trước
01:12 ngày 22-10-2020
9*** Phong

Đang xem video Vấn đề 03 - 04, trong bài học PHP File
khóa học Lập trình PHP

33 phút trước
01:12 ngày 22-10-2020
10*** Huy

Đang xem video Property - Method, trong bài học Lập trình hướng đối tượng căn bản
khóa học Lập trình PHP

36 phút trước
01:09 ngày 22-10-2020
11*** Lực

Đang xem video MVC Advance - Part 2, trong bài học MVC multy module, multy template
khóa học Lập trình PHP

36 phút trước
01:09 ngày 22-10-2020
12*** Huy

Đang xem video Class - Object, trong bài học Lập trình hướng đối tượng căn bản
khóa học Lập trình PHP

40 phút trước
01:05 ngày 22-10-2020
13*** Huy

Đang xem video Exercise, trong bài học DOMDocument
khóa học Lập trình PHP

43 phút trước
01:02 ngày 22-10-2020
14*** Thắng

Đang xem video Select multy table, trong bài học Truy vấn dữ liệu trên nhiều bảng
khóa học Lập trình PHP

43 phút trước
01:02 ngày 22-10-2020
15*** Dương

Đang xem video Constructor, trong bài học Hàm xây dựng và hàm huỷ
khóa học Lập trình PHP

44 phút trước
01:01 ngày 22-10-2020
16*** Tai

Đang xem video Pagination, trong bài học Chức năng Articles List - Pagination (FE + BE)
khóa học Lập trình NuxtJS Framework

51 phút trước
00:54 ngày 22-10-2020
17*** Huy

Đang xem video DomDocument Phần 05, trong bài học DOMDocument
khóa học Lập trình PHP

53 phút trước
00:52 ngày 22-10-2020
18*** Vũ

Đang xem video UCLN, trong bài học Xây dựng Class Fraction
khóa học Lập trình JAVA

53 phút trước
00:52 ngày 22-10-2020
19*** Quang

Đang xem video Structure plugin, trong bài học Xây dựng Plugin căn bản
khóa học Lập trình Wordpress 4.x

57 phút trước
00:48 ngày 22-10-2020
20*** Tai

Đang xem video FetchMethod 01, trong bài học Data Fetching trong Components
khóa học Lập trình NuxtJS Framework

58 phút trước
00:47 ngày 22-10-2020
21*** Thắng

Đang xem video Exercise 01, trong bài học Truy vấn dữ liệu trên nhiều bảng
khóa học Lập trình PHP

1 giờ trước
00:45 ngày 22-10-2020
22*** Huy

Đang xem video DomDocument Phần 04, trong bài học DOMDocument
khóa học Lập trình PHP

1 giờ trước
00:43 ngày 22-10-2020
23*** Quang

Đang xem video Create plugin, trong bài học Xây dựng Plugin căn bản
khóa học Lập trình Wordpress 4.x

1 giờ trước
00:29 ngày 22-10-2020
24*** Huy

Đang xem video DomDocument Phần 03, trong bài học DOMDocument
khóa học Lập trình PHP

1 giờ trước
00:29 ngày 22-10-2020
25*** Hải

Đang xem video Nested Component, trong bài học Sử dụng Props, Custom Event ,Slot, Ref
khóa học Lập trình VueJS

1 giờ trước
00:27 ngày 22-10-2020
26*** Huy

Đang xem video DomDocument Phần 02, trong bài học DOMDocument
khóa học Lập trình PHP

1 giờ trước
00:20 ngày 22-10-2020
27*** Thắng

Đang xem video Bài tập - P5, trong bài học PHP Time
khóa học Lập trình PHP

1 giờ trước
00:18 ngày 22-10-2020
28*** Huy

Đang xem video DomDocument Phần 01, trong bài học DOMDocument
khóa học Lập trình PHP

1 giờ trước
00:12 ngày 22-10-2020
29*** Thảo

Đang xem video Update, trong bài học Insert - Update - Delete
khóa học Lập trình PHP

1 giờ trước
00:08 ngày 22-10-2020
30*** Dương

Đang xem video Upload 01, trong bài học Exercise
khóa học Lập trình PHP

1 giờ trước
00:04 ngày 22-10-2020
31*** Thắng

Đang xem video Bài tập - P4, trong bài học PHP Time
khóa học Lập trình PHP

1 giờ trước
23:53 ngày 21-10-2020
32*** Vũ

Đang xem video Print, trong bài học Xây dựng Class Fraction
khóa học Lập trình JAVA

1 giờ trước
23:51 ngày 21-10-2020
33*** Hiếu

Đang xem video Mutations Part02, trong bài học Tìm hiểu VueX là gì?
khóa học Lập trình VueJS

1 giờ trước
23:50 ngày 21-10-2020
34*** Quang

Đang xem video Plugin type, trong bài học Giới thiệu về Plugin
khóa học Lập trình Wordpress 4.x

2 giờ trước
23:43 ngày 21-10-2020
35*** Đạt

Đang xem video Computed, trong bài học Cách xử lí sự kiện trong VueJS
khóa học Lập trình VueJS

2 giờ trước
23:42 ngày 21-10-2020
36*** Thắng

Đang xem video Bài tập - P3, trong bài học PHP Time
khóa học Lập trình PHP

2 giờ trước
23:37 ngày 21-10-2020
37*** Hiếu

Đang xem video Mutations Part01, trong bài học Tìm hiểu VueX là gì?
khóa học Lập trình VueJS

2 giờ trước
23:35 ngày 21-10-2020
38*** Hậu

Đang xem video Introduce, trong bài học Class & Object
khóa học Lập trình JAVA

2 giờ trước
23:32 ngày 21-10-2020
39*** Hậu

Đang xem video Create Class, trong bài học Class & Object
khóa học Lập trình JAVA

2 giờ trước
23:32 ngày 21-10-2020
40*** Tuấn

Đang xem video Containsmethod, trong bài học Utilities
khóa học Lập trình Frontend Master

2 giờ trước
23:30 ngày 21-10-2020
41*** Kiều

Đang xem video MVC Advance - Part 10, trong bài học MVC multy module, multy template
khóa học Lập trình PHP

2 giờ trước
23:27 ngày 21-10-2020
42*** Hiếu

Đang xem video Note State, Getters, trong bài học Tìm hiểu VueX là gì?
khóa học Lập trình VueJS

2 giờ trước
23:19 ngày 21-10-2020
43*** Đạt

Đang xem video Event Modifiers, trong bài học Cách xử lí sự kiện trong VueJS
khóa học Lập trình VueJS

2 giờ trước
23:16 ngày 21-10-2020
44*** Vinh

Đang xem video Menu đa cấp sử dụng ul li, trong bài học PHP Recursive
khóa học Lập trình PHP

2 giờ trước
23:14 ngày 21-10-2020
45*** Đức

Đang xem video MVC Basic - Part 1, trong bài học MVC một module, một template
khóa học Lập trình PHP

2 giờ trước
23:14 ngày 21-10-2020
46*** Đạt

Đang xem video Android sttructure, trong bài học Cấu trúc thư mục của ứng dụng
khóa học Lập trình Android

2 giờ trước
23:07 ngày 21-10-2020
47*** Hưng

Đang xem video Box C - Box D (title) , trong bài học Xây dựng giao diện mẫu cho box
khóa học Lập trình Frontend Master

2 giờ trước
23:03 ngày 21-10-2020
48*** Nghĩa

Đang xem video Toán tử logic, trong bài học Thao tác với các nhóm Toán tử
khóa học Lập trình JAVA

2 giờ trước
23:03 ngày 21-10-2020
49*** Đức

Đang xem video Introduce, trong bài học MVC một module, một template
khóa học Lập trình PHP

2 giờ trước
23:00 ngày 21-10-2020
50*** Trung

Đang xem video MVC Basic - Part 2, trong bài học MVC một module, một template
khóa học Lập trình PHP

2 giờ trước
22:55 ngày 21-10-2020
51*** Trung

Đang xem video MVC Basic - Part 1, trong bài học MVC một module, một template
khóa học Lập trình PHP

2 giờ trước
22:53 ngày 21-10-2020
52*** Đức

Đang xem video Index - Layout, trong bài học Quản lý nhóm người dùng
khóa học Lập trình PHP

2 giờ trước
22:52 ngày 21-10-2020
53*** Nghĩa

Đang xem video Toán tử so sánh, trong bài học Thao tác với các nhóm Toán tử
khóa học Lập trình JAVA

2 giờ trước
22:49 ngày 21-10-2020
54*** Thắng

Đang xem video Bài tập - P2, trong bài học PHP Time
khóa học Lập trình PHP

2 giờ trước
22:48 ngày 21-10-2020
55*** Chuẩn

Đang xem video Computed, Getters, trong bài học Tìm hiểu VueX là gì?
khóa học Lập trình VueJS

2 giờ trước
22:46 ngày 21-10-2020
56*** Hiếu

Đang xem video Computed, Getters, trong bài học Tìm hiểu VueX là gì?
khóa học Lập trình VueJS

3 giờ trước
22:45 ngày 21-10-2020
57*** Hòa

Đang xem video MVC Basic - Part 2, trong bài học MVC một module, một template
khóa học Lập trình PHP

3 giờ trước
22:41 ngày 21-10-2020
58*** Kiều

Đang xem video MVC Advance - Part 9, trong bài học MVC multy module, multy template
khóa học Lập trình PHP

3 giờ trước
22:40 ngày 21-10-2020
59*** Vũ

Đang xem video Static keyword, trong bài học static
khóa học Lập trình JAVA

3 giờ trước
22:36 ngày 21-10-2020
60*** Anh

Đang xem video Explicit listener class, trong bài học Event Listeners
khóa học Lập trình Android

3 giờ trước
22:32 ngày 21-10-2020
61*** Nam

Đang xem video Giải bài tập 1 - P03, trong bài học Events
khóa học Lập trình Frontend Master

3 giờ trước
22:30 ngày 21-10-2020
62*** Thông

Đang xem video Publish website, trong bài học Tối ưu ứng dụng
khóa học Lập trình PHP

3 giờ trước
22:29 ngày 21-10-2020
63*** Cường

Đang xem video Logic Search, trong bài học Xây dựng chức năng Search
khóa học Lập trình VueJS

3 giờ trước
22:29 ngày 21-10-2020
64*** Dũng

Đang xem video Upload file P3, trong bài học PHP File Upload
khóa học Lập trình PHP

3 giờ trước
22:27 ngày 21-10-2020
65*** Dũng

Đang xem video Filter P1, trong bài học PHP Filter
khóa học Lập trình PHP

3 giờ trước
22:27 ngày 21-10-2020
66*** Thông

Đang xem video Class - Object, trong bài học Lập trình hướng đối tượng căn bản
khóa học Lập trình PHP

3 giờ trước
22:27 ngày 21-10-2020
67*** Anh

Đang xem video Listerner is variable, trong bài học Event Listeners
khóa học Lập trình Android

3 giờ trước
22:27 ngày 21-10-2020
68*** Thông

Đang xem video XML, trong bài học Tìm hiểu cơ bản về XML
khóa học Lập trình PHP

3 giờ trước
22:25 ngày 21-10-2020
69*** Hiếu

Đang xem video State, trong bài học Tìm hiểu VueX là gì?
khóa học Lập trình VueJS

3 giờ trước
22:22 ngày 21-10-2020
70*** Cường

Đang xem video Str Search, trong bài học Xây dựng chức năng Search
khóa học Lập trình VueJS

3 giờ trước
22:22 ngày 21-10-2020
71*** Dũng

Đang xem video Upload file P2, trong bài học PHP File Upload
khóa học Lập trình PHP

3 giờ trước
22:21 ngày 21-10-2020
72*** Phú

Đang xem video Logo - Search - Slide 01, trong bài học Xây dựng giao diện trang chủ
khóa học Lập trình Frontend Master

3 giờ trước
22:15 ngày 21-10-2020
73*** Phú

Đang xem video Menu, trong bài học Xây dựng giao diện trang chủ
khóa học Lập trình Frontend Master

3 giờ trước
22:15 ngày 21-10-2020
74*** Cường

Đang xem video Part 02, trong bài học Hiển thị danh sách Task Items (Mock data, uuid)
khóa học Lập trình VueJS

3 giờ trước
22:12 ngày 21-10-2020
75*** Cường

Đang xem video Part 01, trong bài học Hiển thị danh sách Task Items (Mock data, uuid)
khóa học Lập trình VueJS

3 giờ trước
22:12 ngày 21-10-2020
76*** Kiều

Đang xem video MVC Advance - Part 8, trong bài học MVC multy module, multy template
khóa học Lập trình PHP

3 giờ trước
22:11 ngày 21-10-2020
77*** Anh

Đang xem video Activity is listener, trong bài học Event Listeners
khóa học Lập trình Android

3 giờ trước
22:08 ngày 21-10-2020
78*** Anh

Đang xem video Inline anonymous listener, trong bài học Event Listeners
khóa học Lập trình Android

3 giờ trước
22:01 ngày 21-10-2020
79*** Cường

Đang xem video Part 01, trong bài học Chức năng Form Toggle
khóa học Lập trình VueJS

3 giờ trước
22:00 ngày 21-10-2020
80*** Minh

Đang xem video Login - Admin P1, trong bài học Đăng nhập, đăng ký, phân quyền
khóa học Lập trình PHP

3 giờ trước
21:59 ngày 21-10-2020
81*** Minh

Đang xem video Login - Public P2, trong bài học Đăng nhập, đăng ký, phân quyền
khóa học Lập trình PHP

3 giờ trước
21:59 ngày 21-10-2020
82*** Minh

Đang xem video Register - Layout P1, trong bài học Đăng nhập, đăng ký, phân quyền
khóa học Lập trình PHP

3 giờ trước
21:59 ngày 21-10-2020
83*** Đạt

Đang xem video Chỉ thị v-on, trong bài học Cách xử lí sự kiện trong VueJS
khóa học Lập trình VueJS

4 giờ trước
21:42 ngày 21-10-2020
84*** Chuẩn

Đang xem video State, trong bài học Tìm hiểu VueX là gì?
khóa học Lập trình VueJS

4 giờ trước
21:38 ngày 21-10-2020
85*** Huy

Đang xem video Giải bài tập 1 - P07, trong bài học Events
khóa học Lập trình Frontend Master

4 giờ trước
21:32 ngày 21-10-2020
86*** Anh

Đang xem video Inline listener, trong bài học Event Listeners
khóa học Lập trình Android

4 giờ trước
21:30 ngày 21-10-2020
87*** Hoàng

Đang xem video Register - Save, trong bài học Đăng nhập, đăng ký, phân quyền
khóa học Lập trình PHP

4 giờ trước
21:28 ngày 21-10-2020
88*** Chuẩn

Đang xem video Why VueX?, trong bài học Tìm hiểu VueX là gì?
khóa học Lập trình VueJS

4 giờ trước
21:26 ngày 21-10-2020
89*** Hải

Đang xem video Intro, trong bài học Chương trình Python đầu tiên
khóa học Lập trình Python cho người mới bắt đầu

4 giờ trước
21:16 ngày 21-10-2020
90*** Tuấn

Đang xem video jQuery basic 02, trong bài học jQuery basic
khóa học Lập trình Frontend Master

4 giờ trước
21:16 ngày 21-10-2020
91*** Anh

Đang xem video Full video, trong bài học Generic Method
khóa học Lập trình JAVA

4 giờ trước
21:08 ngày 21-10-2020
92*** Anh

Đang xem video Full video, trong bài học Static methods trong Collections
khóa học Lập trình JAVA

4 giờ trước
21:07 ngày 21-10-2020
93*** Huy

Đang xem video Giải bài tập 1 - P06, trong bài học Events
khóa học Lập trình Frontend Master

4 giờ trước
21:07 ngày 21-10-2020
94*** Anh

Đang xem video Full video, trong bài học FileReader – FileWriter
khóa học Lập trình JAVA

4 giờ trước
21:07 ngày 21-10-2020
95*** Anh

Đang xem video File Method 02, trong bài học Các phương thức xử lý tập tin của lớp File
khóa học Lập trình JAVA

4 giờ trước
21:06 ngày 21-10-2020
96*** Anh

Đang xem video File Method 02, trong bài học Các phương thức xử lý tập tin của lớp File
khóa học Lập trình JAVA

4 giờ trước
21:06 ngày 21-10-2020
97*** Anh

Đang xem video File Method 02, trong bài học Các phương thức xử lý tập tin của lớp File
khóa học Lập trình JAVA

4 giờ trước
21:06 ngày 21-10-2020
98*** Anh

Đang xem video File Method 01, trong bài học Các phương thức xử lý tập tin của lớp File
khóa học Lập trình JAVA

4 giờ trước
21:04 ngày 21-10-2020
99*** Cường

Đang xem video Part 02, trong bài học Hiển thị danh sách Task Items (Mock data, uuid)
khóa học Lập trình VueJS

4 giờ trước
21:03 ngày 21-10-2020
100*** Anh

Đang xem video pull & push 01, trong bài học Các thao tác trên Remote Repository
khóa học Quản lý mã nguồn với GIT

4 giờ trước
20:57 ngày 21-10-2020
#Họ và tênBài họcThời gian