ZendVN - Học lập trình online

100 lịch sử học tập gần nhất của các bạn học viên được ghi nhận từ hệ thống training.zendvn.com, bạn cần đăng ký khóa học có phí để có tài khoản truy cập vào hệ thống học trực tuyến.

Bạn có thể xem danh sách các khóa học hiện có ở đây.

#Học viênBài họcThời gian
1 *** Hùng

Đang xem video Full Video, trong bài học Deploy ứng dụng NextJs đầu tiên
khóa học Lập trình NextJS Framework

2 phút trước
17:43 ngày 24-07-2021
2 *** Tiến

Đang xem video Lesson, trong bài học Xây dựng Component
khóa học Lập trình ReactJS

4 phút trước
17:41 ngày 24-07-2021
3 *** Nam

Đang xem video Nested Routes, trong bài học Pages, Routing và Layouts
khóa học Lập trình NuxtJS Framework

13 phút trước
17:32 ngày 24-07-2021
4 *** Long

Đang xem video Đóng, mở cửa sổ P1, trong bài học JS Window
khóa học Lập trình Frontend Master

14 phút trước
17:31 ngày 24-07-2021
5 *** Hoài

Đang xem video Publish website, trong bài học Tối ưu ứng dụng
khóa học Lập trình PHP

30 phút trước
17:15 ngày 24-07-2021
6 *** Hùng

Đang xem video Full Video, trong bài học Tìm hiểu cấu trúc ứng dụng NextJs đầu tiên
khóa học Lập trình NextJS Framework

34 phút trước
17:11 ngày 24-07-2021
7 *** Tâm

Đang xem video Vấn đề 03 - 04, trong bài học PHP File
khóa học Lập trình PHP

36 phút trước
17:09 ngày 24-07-2021
8 *** Phú

Đang xem video Exe 10 - Function, trong bài học Xây dựng Function
khóa học Lập trình Python cho người mới bắt đầu

41 phút trước
17:04 ngày 24-07-2021
9 *** Hùng

Đang xem video Full Video, trong bài học Cài đặt và một số lưu ý
khóa học Lập trình NextJS Framework

42 phút trước
17:04 ngày 24-07-2021
10 *** Tiến

Đang xem video Course, trong bài học Xây dựng Component
khóa học Lập trình ReactJS

42 phút trước
17:03 ngày 24-07-2021
11 *** Minh

Đang xem video Mutations Part01, trong bài học Tìm hiểu VueX là gì?
khóa học Lập trình VueJS

44 phút trước
17:01 ngày 24-07-2021
12 *** Phú

Đang xem video Function 02, trong bài học Xây dựng Function
khóa học Lập trình Python cho người mới bắt đầu

45 phút trước
17:00 ngày 24-07-2021
13 *** Nam

Đang xem video Dynamic Routes, trong bài học Pages, Routing và Layouts
khóa học Lập trình NuxtJS Framework

49 phút trước
16:57 ngày 24-07-2021
14 *** Tâm

Đang xem video Vấn đề 05 - 07, trong bài học PHP File
khóa học Lập trình PHP

49 phút trước
16:56 ngày 24-07-2021
15 *** Thiện

Đang xem video Staged & Unstaged 02, trong bài học Các thao tác trên Local Repository
khóa học Quản lý mã nguồn với GIT

51 phút trước
16:54 ngày 24-07-2021
16 *** Bảo

Đang xem video JavaScript Popup Boxers, trong bài học JS Window
khóa học Lập trình Frontend Master

54 phút trước
16:52 ngày 24-07-2021
17 *** Tuấn

Đang xem video Delete - Multy delete, trong bài học Exercise 03 - Manage group
khóa học Lập trình PHP

54 phút trước
16:51 ngày 24-07-2021
18 *** Chiến

Đang xem video Page Login, trong bài học Xây dựng chức năng đăng nhập vùng quản trị
khóa học Lập trình NodeJS Level 2

54 phút trước
16:51 ngày 24-07-2021
19 *** Tiên

Đang xem video Static keyword, trong bài học static
khóa học Lập trình JAVA

54 phút trước
16:51 ngày 24-07-2021
20 *** Dương

Đang xem video Set & Map Interface, trong bài học Generic Collection
khóa học Lập trình JAVA

1 giờ trước
16:46 ngày 24-07-2021
21 *** Tường

Đang xem video map 02, trong bài học Observable map
khóa học Javascript Nâng Cao: Asynchronous Programming

1 giờ trước
16:46 ngày 24-07-2021
22 *** Tiên

Đang xem video Access modifier, trong bài học Access modifier
khóa học Lập trình JAVA

1 giờ trước
16:41 ngày 24-07-2021
23 *** Dương

Đang xem video Full video, trong bài học Ràng buộc dữ liệu trong Generic
khóa học Lập trình JAVA

1 giờ trước
16:41 ngày 24-07-2021
24 *** Dương

Đang xem video List Interface, trong bài học Generic Collection
khóa học Lập trình JAVA

1 giờ trước
16:41 ngày 24-07-2021
25 *** Tường

Đang xem video map 01, trong bài học Observable map
khóa học Javascript Nâng Cao: Asynchronous Programming

1 giờ trước
16:41 ngày 24-07-2021
26 *** Hùng

Đang xem video Full Video, trong bài học So sánh SSR, CSR và demo
khóa học Lập trình NextJS Framework

1 giờ trước
16:40 ngày 24-07-2021
27 *** Tiến

Đang xem video Full Video, trong bài học Xây dựng trang Home, Login và Register
khóa học Lập trình NextJS Framework

1 giờ trước
16:39 ngày 24-07-2021
28 *** Nam

Đang xem video Page & Config, trong bài học Pages, Routing và Layouts
khóa học Lập trình NuxtJS Framework

1 giờ trước
16:37 ngày 24-07-2021
29 *** Thiện

Đang xem video Staged & Unstaged 01, trong bài học Các thao tác trên Local Repository
khóa học Quản lý mã nguồn với GIT

1 giờ trước
16:35 ngày 24-07-2021
30 *** Thương

Đang xem video Hello word, trong bài học Tổng quan lập trình JAVA
khóa học Lập trình JAVA

1 giờ trước
16:35 ngày 24-07-2021
31 *** Dương

Đang xem video Full video, trong bài học Generic Class
khóa học Lập trình JAVA

1 giờ trước
16:34 ngày 24-07-2021
32 *** Thọ

Đang xem video List 01, trong bài học Tình huống xử lý giao diện với Fragment
khóa học Lập trình Android

1 giờ trước
16:34 ngày 24-07-2021
33 *** Cầm

Đang xem video Full video, trong bài học Phân tích kĩ thuật và dữ liệu
khóa học Lập trình VueJS

1 giờ trước
16:33 ngày 24-07-2021
34 *** Thành

Đang xem video Status router, trong bài học Xây dựng chức năng lọc danh sách Item theo Status
khóa học Lập trình NodeJS Level 1

1 giờ trước
16:31 ngày 24-07-2021
35 *** Tiên

Đang xem video Overriding _ P2, trong bài học Overriding method
khóa học Lập trình JAVA

1 giờ trước
16:27 ngày 24-07-2021
36 *** Thọ

Đang xem video Demo List, trong bài học Tình huống xử lý giao diện với Fragment
khóa học Lập trình Android

1 giờ trước
16:24 ngày 24-07-2021
37 *** Minh

Đang xem video Note State, Getters, trong bài học Tìm hiểu VueX là gì?
khóa học Lập trình VueJS

1 giờ trước
16:23 ngày 24-07-2021
38 *** Diệu

Đang xem video Print, trong bài học Xây dựng Class Fraction
khóa học Lập trình JAVA

1 giờ trước
16:22 ngày 24-07-2021
39 *** Kim

Đang xem video ProductItem 01, trong bài học Redux các vấn đề nâng cao
khóa học Lập trình ReactJS

1 giờ trước
16:18 ngày 24-07-2021
40 *** Dương

Đang xem video Full video, trong bài học Generic Method
khóa học Lập trình JAVA

1 giờ trước
16:16 ngày 24-07-2021
41 *** Tiên

Đang xem video Overriding _ P1, trong bài học Overriding method
khóa học Lập trình JAVA

1 giờ trước
16:15 ngày 24-07-2021
42 *** Quyền

Đang xem video Exercise, trong bài học JS Cookies
khóa học Lập trình Frontend Master

1 giờ trước
16:14 ngày 24-07-2021
43 *** Quyền

Đang xem video JS Cookies P2, trong bài học JS Cookies
khóa học Lập trình Frontend Master

1 giờ trước
16:14 ngày 24-07-2021
44 *** Bảo

Đang xem video Phần 03, trong bài học Lập trình hướng đối tượng trong JS
khóa học Lập trình Frontend Master

1 giờ trước
16:13 ngày 24-07-2021
45 *** Song

Đang xem video Remove index, trong bài học Xóa và chèn chuỗi
khóa học Lập trình C# cho người mới bắt đầu

1 giờ trước
16:07 ngày 24-07-2021
46 *** Minh

Đang xem video Computed, Getters, trong bài học Tìm hiểu VueX là gì?
khóa học Lập trình VueJS

1 giờ trước
16:04 ngày 24-07-2021
47 *** Hà

Đang xem video Static keyword, trong bài học static
khóa học Lập trình JAVA

1 giờ trước
16:02 ngày 24-07-2021
48 *** Minh

Đang xem video Load, trong bài học Jquery & Ajax
khóa học Lập trình PHP

1 giờ trước
16:02 ngày 24-07-2021
49 *** Song

Đang xem video Compare, trong bài học So sánh chuỗi
khóa học Lập trình C# cho người mới bắt đầu

1 giờ trước
15:58 ngày 24-07-2021
50 *** Bảo

Đang xem video Phần 02, trong bài học Lập trình hướng đối tượng trong JS
khóa học Lập trình Frontend Master

1 giờ trước
15:57 ngày 24-07-2021
51 *** Kim

Đang xem video PropType, trong bài học Redux các vấn đề nâng cao
khóa học Lập trình ReactJS

1 giờ trước
15:56 ngày 24-07-2021
52 *** Kim

Đang xem video PropType, trong bài học Redux các vấn đề nâng cao
khóa học Lập trình ReactJS

1 giờ trước
15:56 ngày 24-07-2021
53 *** Long

Đang xem video Async - Await 02, trong bài học Tìm hiểu Asynchronous trong Javascript và API
khóa học Lập trình VueJS

1 giờ trước
15:53 ngày 24-07-2021
54 *** Kim

Đang xem video ProductsContainer, trong bài học Redux các vấn đề nâng cao
khóa học Lập trình ReactJS

1 giờ trước
15:51 ngày 24-07-2021
55 *** Kim

Đang xem video ProductsContainer, trong bài học Redux các vấn đề nâng cao
khóa học Lập trình ReactJS

1 giờ trước
15:51 ngày 24-07-2021
56 *** Nam

Đang xem video SSR vs CSR, trong bài học So sánh SSR và CSR
khóa học Lập trình NuxtJS Framework

1 giờ trước
15:51 ngày 24-07-2021
57 *** Quân

Đang xem video Full video, trong bài học Lý thuyết
khóa học Lập trình viên NodeJS - 1 kèm 1

1 giờ trước
15:51 ngày 24-07-2021
58 *** Định

Đang xem video Video 001, trong bài học Transients API
khóa học Lập trình Wordpress 4.x

1 giờ trước
15:50 ngày 24-07-2021
59 *** Diệu

Đang xem video Static keyword, trong bài học static
khóa học Lập trình JAVA

1 giờ trước
15:50 ngày 24-07-2021
60 *** Luận

Đang xem video Active menu, trong bài học Buổi 4
khóa học Đào tạo từ xa

2 giờ trước
15:44 ngày 24-07-2021
61 *** Kim

Đang xem video Container, trong bài học Redux các vấn đề nâng cao
khóa học Lập trình ReactJS

2 giờ trước
15:43 ngày 24-07-2021
62 *** Bảo

Đang xem video Phần 01, trong bài học Lập trình hướng đối tượng trong JS
khóa học Lập trình Frontend Master

2 giờ trước
15:41 ngày 24-07-2021
63 *** Nam

Đang xem video Directory Structure , trong bài học Tìm hiểu cấu trúc thư mục NuxtJs
khóa học Lập trình NuxtJS Framework

2 giờ trước
15:37 ngày 24-07-2021
64 *** tài

Đang xem video LoadMore Post, trong bài học Chức năng hiển thị danh sách bài viết
khóa học Lập trình VueJS

2 giờ trước
15:35 ngày 24-07-2021
65 *** Khánh

Đang xem video extend, trong bài học Nhúng giao diện cho Backend
khóa học Lập trình Laravel

2 giờ trước
15:30 ngày 24-07-2021
66 *** Nghĩa

Đang xem video Giải bài tập 2 - P01, trong bài học Events
khóa học Lập trình Frontend Master

2 giờ trước
15:29 ngày 24-07-2021
67 *** Tân

Đang xem video Vấn đề 01 - 04, trong bài học PHP String
khóa học Lập trình PHP

2 giờ trước
15:28 ngày 24-07-2021
68 *** Bảo

Đang xem video Global Obj 02, trong bài học JS Global
khóa học Lập trình Frontend Master

2 giờ trước
15:25 ngày 24-07-2021
69 *** Tuấn

Đang xem video Index, trong bài học Exercise 03 - Manage group
khóa học Lập trình PHP

2 giờ trước
15:24 ngày 24-07-2021
70 *** Minh

Đang xem video Part 2, trong bài học Json
khóa học Lập trình PHP

2 giờ trước
15:23 ngày 24-07-2021
71 *** Chí

Đang xem video Part 2, trong bài học Xây dựng ứng dụng BookStore V4
khóa học Lập trình JAVA

2 giờ trước
15:22 ngày 24-07-2021
72 *** Tân

Đang xem video Ôn tập, trong bài học PHP Array
khóa học Lập trình PHP

2 giờ trước
15:21 ngày 24-07-2021
73 *** Thiện

Đang xem video Lifecycle, trong bài học Các thao tác trên Local Repository
khóa học Quản lý mã nguồn với GIT

2 giờ trước
15:16 ngày 24-07-2021
74 *** Quyền

Đang xem video JS Cookies P1, trong bài học JS Cookies
khóa học Lập trình Frontend Master

2 giờ trước
15:15 ngày 24-07-2021
75 *** Bảo

Đang xem video Global Obj 01, trong bài học JS Global
khóa học Lập trình Frontend Master

2 giờ trước
15:09 ngày 24-07-2021
76 *** Thiện

Đang xem video Multi file, trong bài học Các thao tác trên Local Repository
khóa học Quản lý mã nguồn với GIT

2 giờ trước
15:09 ngày 24-07-2021
77 *** Chí

Đang xem video Part 1, trong bài học Xây dựng ứng dụng BookStore V4
khóa học Lập trình JAVA

2 giờ trước
15:08 ngày 24-07-2021
78 *** Nam

Đang xem video Install & Environment, trong bài học Cài đặt NuxtJs và môi trường lập trình
khóa học Lập trình NuxtJS Framework

2 giờ trước
15:05 ngày 24-07-2021
79 *** Lộc

Đang xem video Exercise 01, trong bài học PHP String
khóa học Lập trình PHP

2 giờ trước
14:59 ngày 24-07-2021
80 *** Thiện

Đang xem video Staging Area, trong bài học Các thao tác trên Local Repository
khóa học Quản lý mã nguồn với GIT

2 giờ trước
14:58 ngày 24-07-2021
81 *** Tài

Đang xem video Full Video, trong bài học Xây dựng chức năng Delete sản phẩm khỏi giỏ hàng
khóa học Lập trình VueJS

2 giờ trước
14:55 ngày 24-07-2021
82 *** Kim

Đang xem video Full video, trong bài học Xây dựng chức năng Update số lượng sản phẩm
khóa học Lập trình ReactJS

2 giờ trước
14:52 ngày 24-07-2021
83 *** Quyền

Đang xem video JS Cookies P1, trong bài học JS Cookies
khóa học Lập trình Frontend Master

2 giờ trước
14:49 ngày 24-07-2021
84 *** Thiện

Đang xem video Basic, trong bài học Các thao tác trên Local Repository
khóa học Quản lý mã nguồn với GIT

2 giờ trước
14:48 ngày 24-07-2021
85 *** Kim

Đang xem video Full video, trong bài học Xây dựng chức năng Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng
khóa học Lập trình ReactJS

2 giờ trước
14:46 ngày 24-07-2021
86 *** Quang

Đang xem video Intro, trong bài học Giới thiệu chương học
khóa học Javascript Nâng Cao: Asynchronous Programming

3 giờ trước
14:46 ngày 24-07-2021
87 *** Quang

Đang xem video Generator và Babel, trong bài học Babel và tổng kết chương học
khóa học Javascript Nâng Cao: Asynchronous Programming

3 giờ trước
14:36 ngày 24-07-2021
88 *** tài

Đang xem video Optimize - Loading, trong bài học Chức năng hiển thị danh sách bài viết
khóa học Lập trình VueJS

3 giờ trước
14:35 ngày 24-07-2021
89 *** Nam

Đang xem video Full video, trong bài học Document
khóa học Lập trình Frontend Master

3 giờ trước
14:31 ngày 24-07-2021
90 *** Nam

Đang xem video Full video, trong bài học CharacterData - Text
khóa học Lập trình Frontend Master

3 giờ trước
14:30 ngày 24-07-2021
91 *** Tiến

Đang xem video App, trong bài học Xây dựng Component
khóa học Lập trình ReactJS

3 giờ trước
14:27 ngày 24-07-2021
92 *** Thành

Đang xem video Helper Create Filter Status, trong bài học Xây dựng chức năng lọc danh sách Item theo Status
khóa học Lập trình NodeJS Level 1

3 giờ trước
14:23 ngày 24-07-2021
93 *** Tín

Đang xem video Form - Checkbox, trong bài học Xây dựng chức năng Add
khóa học Lập trình ReactJS

3 giờ trước
14:21 ngày 24-07-2021
94 *** Thiện

Đang xem video Repository, trong bài học Local Repository các kiến thức cần biết
khóa học Quản lý mã nguồn với GIT

3 giờ trước
14:18 ngày 24-07-2021
95 *** Linh

Đang xem video Register - Layout P1, trong bài học Đăng nhập, đăng ký, phân quyền
khóa học Lập trình PHP

3 giờ trước
14:16 ngày 24-07-2021
96 *** Thiện

Đang xem video Review chapter 01, trong bài học Hệ thống kiến thức
khóa học Quản lý mã nguồn với GIT

3 giờ trước
14:15 ngày 24-07-2021
97 *** Thiện

Đang xem video Github & Sourcetree basic , trong bài học Quản lý mã nguồn với GIT
khóa học Đào tạo từ xa

3 giờ trước
14:15 ngày 24-07-2021
98 *** Định

Đang xem video Order - Orderby - Date, trong bài học WP_Query
khóa học Lập trình Wordpress 4.x

3 giờ trước
14:14 ngày 24-07-2021
99 *** Hậu

Đang xem video Hello ReactJS 01, trong bài học ReactJS thông tin cần biết
khóa học Lập trình ReactJS

3 giờ trước
14:09 ngày 24-07-2021
100 *** Quang

Đang xem video Practice Async 02 - Solution, trong bài học Bài tập thực hành Async
khóa học Javascript Nâng Cao: Asynchronous Programming

3 giờ trước
14:08 ngày 24-07-2021
#Họ và tênBài họcThời gian
Contact Me on Zalo
Số điện thoại