ZendVN - Học lập trình online

logo.png

100 lịch sử học tập gần nhất của các bạn học viên được ghi nhận từ hệ thống training.zendvn.com, bạn cần đăng ký khóa học có phí để có tài khoản truy cập vào hệ thống học trực tuyến.

Bạn có thể xem danh sách các khóa học hiện có ở đây.

#Họ và tênBài họcThời gian
1*** Tuấn

Đang xem video Moment - Post Head, trong bài học Chức năng hiển thị danh sách bài viết
khóa học Lập trình VueJS

45 phút trước
02:58 ngày 17-01-2021
2*** Trung

Đang xem video Autocomplete 01, trong bài học Ứng dụng 3
khóa học Lập trình Frontend Master

55 phút trước
02:48 ngày 17-01-2021
3*** Trung

Đang xem video Tooltip 001, trong bài học Ứng dụng 1
khóa học Lập trình Frontend Master

56 phút trước
02:48 ngày 17-01-2021
4*** Thùy

Đang xem video Not Found, trong bài học Tìm hiểu về Vue Router
khóa học Lập trình VueJS

1 giờ trước
02:20 ngày 17-01-2021
5*** Thùy

Đang xem video Dynamic Route 03, trong bài học Tìm hiểu về Vue Router
khóa học Lập trình VueJS

1 giờ trước
02:01 ngày 17-01-2021
6*** Thắng

Đang xem video Get content - DOM 2, trong bài học Lấy tin tự động bằng DOM
khóa học Lập trình PHP

2 giờ trước
01:35 ngày 17-01-2021
7*** Thùy

Đang xem video Dynamic Route 02, trong bài học Tìm hiểu về Vue Router
khóa học Lập trình VueJS

2 giờ trước
01:27 ngày 17-01-2021
8*** Thắng

Đang xem video Get content - DOM 1, trong bài học Lấy tin tự động bằng DOM
khóa học Lập trình PHP

2 giờ trước
01:22 ngày 17-01-2021
9*** Hiệu

Đang xem video Phần 02, trong bài học Làm việc với Form
khóa học Lập trình PHP

2 giờ trước
01:20 ngày 17-01-2021
10*** Nhuận

Đang xem video XMLHttpRequest 02, trong bài học XML JavaScript
khóa học Lập trình Frontend Master

2 giờ trước
01:16 ngày 17-01-2021
11*** Thắng

Đang xem video RE vs DOM P2, trong bài học Lấy tin tự động bằng DOM
khóa học Lập trình PHP

2 giờ trước
01:15 ngày 17-01-2021
12*** Thùy

Đang xem video Dynamic Route 01, trong bài học Tìm hiểu về Vue Router
khóa học Lập trình VueJS

2 giờ trước
01:04 ngày 17-01-2021
13*** Thắng

Đang xem video RE vs DOM P1, trong bài học Lấy tin tự động bằng DOM
khóa học Lập trình PHP

2 giờ trước
00:57 ngày 17-01-2021
14*** Thùy

Đang xem video Nested Routes, trong bài học Tìm hiểu về Vue Router
khóa học Lập trình VueJS

2 giờ trước
00:52 ngày 17-01-2021
15*** Nhuận

Đang xem video XMLHttpRequest 01, trong bài học XML JavaScript
khóa học Lập trình Frontend Master

2 giờ trước
00:48 ngày 17-01-2021
16*** Tuấn

Đang xem video Modules, trong bài học Cấu trúc ứng dụng và VueX mở rộng
khóa học Lập trình VueJS

2 giờ trước
00:46 ngày 17-01-2021
17*** Tuấn

Đang xem video MapActions, trong bài học Tìm hiểu VueX là gì?
khóa học Lập trình VueJS

2 giờ trước
00:45 ngày 17-01-2021
18*** Quỳnh

Đang xem video Why VueX?, trong bài học Tìm hiểu VueX là gì?
khóa học Lập trình VueJS

2 giờ trước
00:44 ngày 17-01-2021
19*** Ton

Đang xem video Tab 01, trong bài học Xây dựng giao diện mẫu cho tab
khóa học Lập trình Frontend Master

2 giờ trước
00:44 ngày 17-01-2021
20*** Thắng

Đang xem video Get content - RE P2, trong bài học Lấy tin tự động bằng Regurlar Expression
khóa học Lập trình PHP

2 giờ trước
00:44 ngày 17-01-2021
21*** Tuấn

Đang xem video State, trong bài học Tìm hiểu VueX là gì?
khóa học Lập trình VueJS

3 giờ trước
00:42 ngày 17-01-2021
22*** Thắng

Đang xem video Get content - RE P1, trong bài học Lấy tin tự động bằng Regurlar Expression
khóa học Lập trình PHP

3 giờ trước
00:28 ngày 17-01-2021
23*** Thọ

Đang xem video Array, trong bài học Khai báo mảng và truy cập mảng
khóa học Lập trình JAVA

3 giờ trước
00:15 ngày 17-01-2021
24*** Thắng

Đang xem video Get content - RSS P3, trong bài học Lấy tin tự động bằng cách khai thác RSS
khóa học Lập trình PHP

3 giờ trước
00:14 ngày 17-01-2021
25*** Anh

Đang xem video Help nested 01 prepare, trong bài học Buổi 6
khóa học Đào tạo từ xa

3 giờ trước
00:13 ngày 17-01-2021
26*** Tuấn

Đang xem video Post Item Content, trong bài học Chức năng hiển thị danh sách bài viết
khóa học Lập trình VueJS

3 giờ trước
00:08 ngày 17-01-2021
27*** Khanh

Đang xem video Index - Part 1, trong bài học Quản lý người dùng
khóa học Lập trình PHP

3 giờ trước
00:05 ngày 17-01-2021
28*** Anh

Đang xem video nested, trong bài học Buổi 6
khóa học Đào tạo từ xa

3 giờ trước
00:04 ngày 17-01-2021
29*** Thắng

Đang xem video Get content - RSS P2, trong bài học Lấy tin tự động bằng cách khai thác RSS
khóa học Lập trình PHP

3 giờ trước
23:58 ngày 16-01-2021
30*** Tuấn

Đang xem video Post List API, trong bài học Chức năng hiển thị danh sách bài viết
khóa học Lập trình VueJS

3 giờ trước
23:57 ngày 16-01-2021
31*** Đạt

Đang xem video ListFragment, trong bài học Sử dụng ListFragment
khóa học Lập trình Android

3 giờ trước
23:50 ngày 16-01-2021
32*** Trung

Đang xem video MVC Basic - Part 1, trong bài học MVC một module, một template
khóa học Lập trình PHP

3 giờ trước
23:47 ngày 16-01-2021
33*** Thắng

Đang xem video Get content - RSS P1, trong bài học Lấy tin tự động bằng cách khai thác RSS
khóa học Lập trình PHP

4 giờ trước
23:41 ngày 16-01-2021
34*** Thọ

Đang xem video sort , trong bài học Sử dụng Class Arrays
khóa học Lập trình JAVA

4 giờ trước
23:37 ngày 16-01-2021
35*** Hiệu

Đang xem video Phần 01, trong bài học Làm việc với Form
khóa học Lập trình PHP

4 giờ trước
23:32 ngày 16-01-2021
36*** Trung

Đang xem video State strSearch 02, trong bài học Xây dựng chức năng Search
khóa học Lập trình ReactJS

4 giờ trước
23:31 ngày 16-01-2021
37*** Trung

Đang xem video Part 01, trong bài học Xây dựng và tích hợp giao diện
khóa học Lập trình ReactJS

4 giờ trước
23:30 ngày 16-01-2021
38*** Thọ

Đang xem video split, trong bài học Kỹ thuật bóc tách chuỗi
khóa học Lập trình JAVA

4 giờ trước
23:30 ngày 16-01-2021
39*** Thắng

Đang xem video Paging P4, trong bài học Kỹ thuật phân trang bằng Ajax
khóa học Lập trình PHP

4 giờ trước
23:22 ngày 16-01-2021
40*** Trinh

Đang xem video optimize, trong bài học Xây dựng chức năng Edit
khóa học Lập trình Laravel

4 giờ trước
23:19 ngày 16-01-2021
41*** Tuấn

Đang xem video Axios - Call API, trong bài học Chức năng hiển thị danh sách bài viết
khóa học Lập trình VueJS

4 giờ trước
23:18 ngày 16-01-2021
42*** Mạnh

Đang xem video Exercise project 6, trong bài học Bài tập tự thực hành
khóa học Lập trình Angular 4.x

4 giờ trước
23:18 ngày 16-01-2021
43*** Khanh

Đang xem video Index - Layout, trong bài học Quản lý nhóm người dùng
khóa học Lập trình PHP

4 giờ trước
23:13 ngày 16-01-2021
44*** Phương

Đang xem video throws và throw, trong bài học Từ khóa throws và throw
khóa học Lập trình JAVA

4 giờ trước
23:09 ngày 16-01-2021
45*** Nhã

Đang xem video collective, trong bài học Xây dựng trang Form
khóa học Lập trình Laravel

4 giờ trước
23:08 ngày 16-01-2021
46*** Trung

Đang xem video Introduce, trong bài học MVC một module, một template
khóa học Lập trình PHP

4 giờ trước
23:06 ngày 16-01-2021
47*** Trung

Đang xem video Vấn đề 01 - 04, trong bài học PHP String
khóa học Lập trình PHP

4 giờ trước
23:06 ngày 16-01-2021
48*** Thắng

Đang xem video Paging P3, trong bài học Kỹ thuật phân trang bằng Ajax
khóa học Lập trình PHP

4 giờ trước
23:06 ngày 16-01-2021
49*** Phương

Đang xem video finally, trong bài học Sử dụng Try _ catch _ finally
khóa học Lập trình JAVA

4 giờ trước
23:05 ngày 16-01-2021
50*** Phương

Đang xem video Runtime & Checked, trong bài học Sử dụng Try _ catch _ finally
khóa học Lập trình JAVA

4 giờ trước
23:02 ngày 16-01-2021
51*** Hiệu

Đang xem video Full video, trong bài học Tổng quan về PHP
khóa học Lập trình PHP

4 giờ trước
23:00 ngày 16-01-2021
52*** Nhã

Đang xem video getItem, trong bài học Xây dựng trang Form
khóa học Lập trình Laravel

4 giờ trước
23:00 ngày 16-01-2021
53*** Trinh

Đang xem video edit, trong bài học Xây dựng chức năng Edit
khóa học Lập trình Laravel

4 giờ trước
22:59 ngày 16-01-2021
54*** Duy

Đang xem video Index - Part 1, trong bài học Quản lý người dùng
khóa học Lập trình PHP

4 giờ trước
22:57 ngày 16-01-2021
55*** Duy

Đang xem video Add - Part 2, trong bài học Quản lý nhóm người dùng
khóa học Lập trình PHP

4 giờ trước
22:54 ngày 16-01-2021
56*** Trinh

Đang xem video validate name, trong bài học Xây dựng chức năng Edit
khóa học Lập trình Laravel

4 giờ trước
22:52 ngày 16-01-2021
57*** Phương

Đang xem video Try _ catch, trong bài học Sử dụng Try _ catch _ finally
khóa học Lập trình JAVA

4 giờ trước
22:52 ngày 16-01-2021
58*** Nhã

Đang xem video page header, trong bài học Xây dựng trang Form
khóa học Lập trình Laravel

4 giờ trước
22:51 ngày 16-01-2021
59*** Phương

Đang xem video Exception, trong bài học Tìm hiểu Exception và phát sinh Exception
khóa học Lập trình JAVA

4 giờ trước
22:46 ngày 16-01-2021
60*** Nhã

Đang xem video template, trong bài học Xây dựng trang Form
khóa học Lập trình Laravel

4 giờ trước
22:45 ngày 16-01-2021
61*** Trinh

Đang xem video validate thumb, trong bài học Xây dựng chức năng Edit
khóa học Lập trình Laravel

5 giờ trước
22:41 ngày 16-01-2021
62*** Nhuận

Đang xem video Ajax load, trong bài học XML JavaScript
khóa học Lập trình Frontend Master

5 giờ trước
22:34 ngày 16-01-2021
63*** Thắng

Đang xem video Paging P2, trong bài học Kỹ thuật phân trang bằng Ajax
khóa học Lập trình PHP

5 giờ trước
22:33 ngày 16-01-2021
64*** Thắng

Đang xem video Paging P1, trong bài học Kỹ thuật phân trang bằng Ajax
khóa học Lập trình PHP

5 giờ trước
22:32 ngày 16-01-2021
65*** Triết

Đang xem video Where, trong bài học Truy vấn dữ liệu trên một bảng
khóa học Lập trình PHP

5 giờ trước
22:31 ngày 16-01-2021
66*** Thiện

Đang xem video Part 02, trong bài học Shared Preferences
khóa học Lập trình Android

5 giờ trước
22:28 ngày 16-01-2021
67*** Thanh

Đang xem video active, trong bài học Xây dựng chức năng Search
khóa học Lập trình Laravel

5 giờ trước
22:26 ngày 16-01-2021
68*** Duy

Đang xem video Add - Part 1, trong bài học Quản lý nhóm người dùng
khóa học Lập trình PHP

5 giờ trước
22:25 ngày 16-01-2021
69*** Duy

Đang xem video Index - Message, trong bài học Quản lý nhóm người dùng
khóa học Lập trình PHP

5 giờ trước
22:25 ngày 16-01-2021
70*** Duy

Đang xem video Index - Ordering, trong bài học Quản lý nhóm người dùng
khóa học Lập trình PHP

5 giờ trước
22:24 ngày 16-01-2021
71*** Nhuận

Đang xem video Xpath 03, trong bài học XML Basic
khóa học Lập trình Frontend Master

5 giờ trước
22:22 ngày 16-01-2021
72*** Phương

Đang xem video Delete, trong bài học Xây dựng ứng dụng BookStore V2
khóa học Lập trình JAVA

5 giờ trước
22:18 ngày 16-01-2021
73*** Tâm

Đang xem video route, trong bài học Hiển thị Slider ngoài Frontend
khóa học Lập trình Laravel

5 giờ trước
22:11 ngày 16-01-2021
74*** Nhuận

Đang xem video Xpath 02, trong bài học XML Basic
khóa học Lập trình Frontend Master

5 giờ trước
22:10 ngày 16-01-2021
75*** Thiện

Đang xem video Part 01, trong bài học Shared Preferences
khóa học Lập trình Android

5 giờ trước
22:07 ngày 16-01-2021
76*** Nhuận

Đang xem video Xpath 01, trong bài học XML Basic
khóa học Lập trình Frontend Master

5 giờ trước
21:56 ngày 16-01-2021
77*** Phương

Đang xem video Edit, trong bài học Xây dựng ứng dụng BookStore V2
khóa học Lập trình JAVA

5 giờ trước
21:56 ngày 16-01-2021
78*** Mạnh

Đang xem video Structural Directive, trong bài học Project 06: Xây dựng plugin với Structural Directive
khóa học Lập trình Angular 4.x

5 giờ trước
21:52 ngày 16-01-2021
79*** Thanh

Đang xem video btnSearch event, trong bài học Xây dựng chức năng Search
khóa học Lập trình Laravel

5 giờ trước
21:52 ngày 16-01-2021
80*** Thiện

Đang xem video Copy Image 02, trong bài học Extenal Storage
khóa học Lập trình Android

5 giờ trước
21:52 ngày 16-01-2021
81*** Mạnh

Đang xem video ContainDirective, trong bài học Project 06: Xây dựng plugin với Structural Directive
khóa học Lập trình Angular 4.x

5 giờ trước
21:49 ngày 16-01-2021
82*** Nhuận

Đang xem video XSL 02, trong bài học XML Basic
khóa học Lập trình Frontend Master

6 giờ trước
21:43 ngày 16-01-2021
83*** Quỳnh

Đang xem video Slot & Tabs, trong bài học Sử dụng Props, Custom Event ,Slot, Ref
khóa học Lập trình VueJS

6 giờ trước
21:40 ngày 16-01-2021
84*** Duy

Đang xem video Index - Filter, trong bài học Quản lý nhóm người dùng
khóa học Lập trình PHP

6 giờ trước
21:39 ngày 16-01-2021
85*** Quỳnh

Đang xem video Ref, trong bài học Sử dụng Props, Custom Event ,Slot, Ref
khóa học Lập trình VueJS

6 giờ trước
21:37 ngày 16-01-2021
86*** Quỳnh

Đang xem video Two way binding, trong bài học Cách xử lí sự kiện trong VueJS
khóa học Lập trình VueJS

6 giờ trước
21:30 ngày 16-01-2021
87*** Thiện

Đang xem video Copy Image 01, trong bài học Extenal Storage
khóa học Lập trình Android

6 giờ trước
21:25 ngày 16-01-2021
88*** Tú

Đang xem video Edit Post 02, trong bài học Xây dựng chức năng Edit Post
khóa học Lập trình NextJS Framework

6 giờ trước
21:24 ngày 16-01-2021
89*** Triết

Đang xem video Select & order, trong bài học Truy vấn dữ liệu trên một bảng
khóa học Lập trình PHP

6 giờ trước
21:18 ngày 16-01-2021
90*** Quỳnh

Đang xem video Chỉ thị v-on, trong bài học Cách xử lí sự kiện trong VueJS
khóa học Lập trình VueJS

6 giờ trước
21:12 ngày 16-01-2021
91*** Quỳnh

Đang xem video Computed, trong bài học Cách xử lí sự kiện trong VueJS
khóa học Lập trình VueJS

6 giờ trước
21:11 ngày 16-01-2021
92*** Nhuận

Đang xem video XSL 01, trong bài học XML Basic
khóa học Lập trình Frontend Master

6 giờ trước
21:08 ngày 16-01-2021
93*** Phương

Đang xem video Find, trong bài học Xây dựng ứng dụng BookStore V2
khóa học Lập trình JAVA

6 giờ trước
21:03 ngày 16-01-2021
94*** Tú

Đang xem video Edit Post 01, trong bài học Xây dựng chức năng Edit Post
khóa học Lập trình NextJS Framework

6 giờ trước
20:57 ngày 16-01-2021
95*** Quỳnh

Đang xem video Event up 01, trong bài học Sử dụng Props, Custom Event ,Slot, Ref
khóa học Lập trình VueJS

7 giờ trước
20:42 ngày 16-01-2021
96*** Phương

Đang xem video Check Full & Check Empty, trong bài học Xây dựng ứng dụng BookStore V2
khóa học Lập trình JAVA

7 giờ trước
20:33 ngày 16-01-2021
97*** Nhuận

Đang xem video XML, trong bài học XML Basic
khóa học Lập trình Frontend Master

7 giờ trước
20:31 ngày 16-01-2021
98*** Nam

Đang xem video Grid system P2, trong bài học Bootstrap CSS
khóa học Lập trình Frontend Master

7 giờ trước
20:29 ngày 16-01-2021
99*** Hoài

Đang xem video Index - Layout, trong bài học Quản lý nhóm người dùng
khóa học Lập trình PHP

7 giờ trước
20:29 ngày 16-01-2021
100*** Tuấn

Đang xem video API - Postman - Fetch, trong bài học Tìm hiểu Asynchronous trong Javascript và API
khóa học Lập trình VueJS

7 giờ trước
20:26 ngày 16-01-2021
#Họ và tênBài họcThời gian