ZendVN - Học lập trình online

logo.png

Bài tập lập trình từ cơ bản đến nâng cao do ZendVN biên soạn.

Các bài tập lập trình được sắp xếp theo nhiều chuyên mục khác nhau, với nhiều cấp độ từ dễ đến khó, đây là nơi giúp các bạn lập trình viên thực hành và luyện code.

Danh sách bài tập

Xóa tìm kiếm
Thông tin bài tậpHành động
Bài 1 Tháng có bao nhiêu ngày

Dựa vào năm, tháng cho trước (hoặc người dùng nhập vào), bạn hãy viết code xử lý xác định tháng của năm đã cho có bao nhiêu ngày

Làm ngay
(63 lượt làm)
Bài 2 Thống kê khóa học

Dựa vào chuỗi danh mục inputCategory và chuỗi thông tin khóa học inputCourse cho trước, hãy in ra danh sách category và các khóa học trong category đó

 • inputCategory có cấu trúc như sau id1|name1$id2|name2$...$idn|namen
 • inputCourse có cấu trúc như sau id1|name1|cateID1=id2|name2|cateID2=...=idn|namen|cateIDn

Làm ngay
(48 lượt làm)
Bài 3 Khóa học dài nhất nâng cao

Dựa vào chuỗi tên khóa học inputName và chuỗi thời lượng của khóa học inputTime cho trước, hãy in ra thông tin khóa học có thười lượng dài nhất

 • inputName có cấu trúc như sau id1=name1;id2=name2;…;id3=name3;
 • inputTime có cấu trúc như sau id1=time1;id2=time2;…;id3=time3;
   

Làm ngay
(33 lượt làm)
Bài 4 Giải mã chuỗi sang mật thư

Dựa vào chuỗi ký tự str cho trước, hãy giải mã chuỗi thành giá trị có nghĩa

Làm ngay
(42 lượt làm)
Bài 5 Giải mã chuỗi sang tên

Dựa vào chuỗi ký tự str và chuỗi gợi ý key cho trước, hãy giải mã chuỗi thành giá trị có nghĩa.

Làm ngay
(41 lượt làm)
Bài 6 Khóa học dài nhất
Tổng hợpTrung bình

Dựa vào chuỗi thông tin khóa học cho trước, hãy in ra thông tin khóa học có thời lượng dài nhất. Biết chuỗi có cấu trúc như sau id1/name1/id2/name2/…/idn/namen

 • id1 name1 lần lượt là id và name của khóa học thứ nhất
 • idn namen lần lượt là id và name của khóa học thứ n
   

Làm ngay
(40 lượt làm)
Bài 7 Thống kê ID
Tổng hợpTrung bình

Dựa vào giá trị id và chuỗi danh sách các id cho trước, hãy đếm xem id xuất hiện bao nhiêu lần trong chuỗi id (mỗi id trong chuỗi này cách nhau bởi dấu phẩy, chuỗi id này đôi khi có một hoặc nhiều khoảng trắng dư thừa bao bọc xung quanh id)

Làm ngay
(40 lượt làm)
Bài 8 Giải mã chuỗi sang thời gian
Tổng hợpTrung bình

Giải mã số XY có 2 chữ số thành một chuỗi, biết rằng:

 • X có thể là 1 hoặc 2, nếu 1 sử dụng tiếng Anh, nếu 2 sử dụng tiếng Việt
 • Y có thể là 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
   

Làm ngay
(40 lượt làm)
Bài 9 Chuyển mảng thành chuỗi tăng dần

Với một mảng số nguyên cho trước, hãy viết chương trình để tạo ra một chuỗi mới với các phần tử được lấy từ mảng ban đầu

Làm ngay
(33 lượt làm)
Bài 10 Chuyển số có 3 chữ số thành chữ

Với một số nguyên dương cho trước (lớn hơn hoặc bằng 1 và bé hơn 1000), hãy viết chương trình để đọc số nguyên dương đó

Làm ngay
(39 lượt làm)
Bài 11 Tính tổng số n + nn + nnn
Tổng hợpTrung bình

Với một số nguyên dương n cho trước (lớn hơn hoặc bằng 1 và bé hơn 10), hãy viết chương trình để tính tổng có dạng n + nn + nnnn

Làm ngay
(44 lượt làm)
Bài 12 Tổng chữ số
Tổng hợpTrung bình

Với một số cho trước, hãy viết chương trình để tính tổng các chữ số của số cho trước đó

Làm ngay
(31 lượt làm)
Bài 13 Chuyển nghịch hoa thường
StringKhó

Với một chuỗi cho trước, hãy viết chương trình để chuyển ký tự in hoa trong chuỗi thành ký tự chữ thường, và chuyển ký tự chữ thường trong chuỗi thành ký tự in hoa

Làm ngay
(36 lượt làm)
Bài 14 Breadcrumb
StringTrung bình

Với một đường dẫn đến một tập tin cho trước, hãy in ra đường đi đến tập tin đó

Làm ngay
(37 lượt làm)
Bài 15 Đường dẫn tập tin
StringTrung bình

Với một đường dẫn đến một tập tin cho trước, hãy viết chương trình để in ra tên tập tin và phần mở rộng của tập tin

Làm ngay
(55 lượt làm)
Bài 16 Chuẩn hóa chuỗi
StringTrung bình

Với một chuỗi cho trước, hãy viết chương trình để chuẩn hóa chuỗi, chuỗi chuẩn hóa sẽ có những yếu tố sau:

 • Các ký tự trong chuỗi ở dạng chữ thường
 • Bắt đầu chuỗi bằng ký tự in hoa và kết thúc chuỗi bởi dấu . (dấu chấm)

Làm ngay
(43 lượt làm)
Bài 17 Thống kê chuỗi
StringTrung bình

Với một chuỗi cho trước, hãy viết chương trình để thống kê số từ có trong chuỗi (mỗi từ cách nhau bởi một khoảng trắng)

Làm ngay
(28 lượt làm)
Bài 18 Chuỗi chứa số
StringDễ

Với một chuỗi cho trước, hãy viết chương trình để kiểm tra chuỗi có chứa chữ số hay không, nếu có in ra false ngược lại true.

Làm ngay
(32 lượt làm)
Bài 19 Tách mảng
MảngKhó

Với một mảng số nguyên cho trước, hãy viết chương trình để tạo ra hai mảng mới từ mảng ban đầu, với điều kiện:

 •  Một mảng chứa số chẵn và một mảng chứa sổ lẻ từ mảng ban đầu
 • Các phần tử trong hai mảng mới không trùng nhau
   

Làm ngay
(49 lượt làm)
Bài 20 Loại bỏ phần tử trùng
MảngTrung bình

Với một mảng số nguyên cho trước, hãy viết chương trình để tạo ra một mảng mới với điều kiện mảng mới không chứa các phần tử trùng nhau từ mảng ban đầu
 

Làm ngay
(42 lượt làm)
Học Offline Ở Hồ Chí Minh
  box-offline.jpg
Học Lập Trình Online
  box-online.jpeg
Học lập trình 1 kèm 1
  footerzendvn.jpg

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất