ZendVN - Học lập trình online

Loading...
logo.png
1. Tự học WordPress online - 01 Giới thiệu & cài đặt P1
2. Tự học WordPress online - 01 Giới thiệu & cài đặt P2
3. Tự học WordPress online - 01 Giới thiệu & cài đặt P3
4. Tự học WordPress online - 02 Frontend & Backend
5. Tự học WordPress online - 03 P1 Cấu hình tài khoản Admin
6. Tự học WordPress online - 03 P2 Thiết lập cấu hình website
7. Tự học WordPress online - 03 P3 Thiết lập cấu hình cho writing
8. Tự học WordPress online - 04 P1 - Tạo bài viết mới
9. Tự học WordPress online - 04 P2.1 - Sử dụng công cụ web editor
10. Tự học WordPress online - 04 P2.2 - Sử dụng công cụ web editor
11. Tự học WordPress online - 04 P3 - Tìm hiểu các thông số trong Publish
12. Tự học WordPress online - 04 P4.1 - Cấu hình file upload và upload hình ảnh
13. Tự học WordPress online - 04 P4.2 - Cấu hình file upload và upload hình ảnh
14. Tự học WordPress online - 04 P4.3 - Cấu hình file upload và upload hình ảnh
15. Tự học WordPress online - 04 P5 - Đưa hình ảnh từ Internet vào bài viết
16. Tự học WordPress online - 04 P6 - Tạo Gallery hình ảnh và sử dụng Gallery plugin
17. Tự học WordPress online - 04 P7 - Nhúng video, video playlist, youtube vào bài viết
18. Tự học WordPress online - 04 P8 - Nhúng MP3, MP3 Playlist vào bài viết
19. Tự học WordPress online - 04 P9.1 - Cấu hình các tùy chọn Tags, Format
20. Tự học WordPress online - 04 P9.2 - Cấu hình các tùy chọn Category
21. Tự học WordPress online - 04 P9.3 - Cấu hình các tùy chọn Featured Image, Expert
22. Tự học WordPress online - 04 P9.4 - Cấu hình các tùy chọn Send Trackbacks, Dicussion
23. Tự học WordPress online - 04 P9.5 - Cấu hình các tùy chọn Comment, Slug, Author
24. Tự học WordPress online - 04 P10 - Quản lý bài viết
25. Tự học WordPress online - 04 P11 - Quản lý Category bài viết
26. Tự học WordPress online - 04 P12 - Quản lý Tags
27. Tự học WordPress Online - 05 Quản lý thư viện media trong Wordpress
28. Tự học Wordpress online - 06 Quản lý Page P2
29. Tự học Wordpress online - 06 Quản lý Page P1
30. Tự học WordPress online - 7 Quản lý comment
31. Tự học WordPress online - 08 P1 - Quản lý theme
32. Tự học WordPress online - 08 P2 - Sử dụng customize
33. Tự học WordPress online - 08 P3 - Sử dụng header
34. Tự học WordPress online - 08 P4 - Sử dụng background
35. Tự học WordPress online - 08 P5 - Sử dụng editor
36. Tự học WordPress online - 08 P6 - Sử dụng menu
37. Tự học WordPress online - 08 P7.1 - Sử dụng Archives widget
38. Tự học WordPress online - 08 P7.2 - Sử dụng Calendar widget
39. Tự học WordPress online - 08 P7.3 - Sử dụng Categories widget
40. Tự học WordPress online - 08 P7.4 - Sử dụng Custom widget
41. Tự học WordPress online - 08 P7.5 - Sử dụng Meta widget
42. Tự học WordPress online - 08 P7.6 - Sử dụng Pages widget
43. Tự học WordPress online - 08 P7.7 - Sử dụng Recent widget
44. Tự học WordPress online - 08 P7.8 - Sử dụng Recent Posts widget
45. Tự học WordPress online - 08 P7.9 - Sử dụng Search widget
46. Tự học WordPress online - 08 P7.10 - Sử dụng RSS widget
47. Tự học WordPress online - 08 P7.11 - Sử dụng Tag Cloud widget
48. Tự học WordPress online - 08 P7.12 - Sử dụng Text widget
49. Tự học WordPress online - 08 P7.13 Sử dụng Twenty Fourteen Ephemera widget
50. Tự học WordPress online - 09 P1 - Hello Dolly plugin
51. Tự học WordPress online - 09 P2 - Akismet
52. Tự học WordPress online - 09 P3 - Captcha
53. Tự học WordPress online - 09 P4.1 Contact Form
54. Tự học WordPress online - 09 P4.2 Contact Form
55. Tự học WordPress online - 09 P4.3 Contact Form
56. Tự học WordPress online - 09 P4.4 Contact Form
57. Tự học WordPress online - 09 P4.5 Contact Form
58. Tự học WordPress online - 09 P4.6 Contact Form
59. Tự học WordPress online - 09 P4.7 Contact Form
60. Tự học WordPress online - 09 P5 WPFront User Role
61. Tự học WordPress online - 10 Quản lý user
62. Tự học Wordpress online - 11 P1 Cấu hình General, Writing, Reading, Media, Permalinks
63. Tự học Wordpress online - 11 P2 Cấu hình Discussion
64. Tự học Wordpress online - 12 P1 Import Export database trong Wordpress
65. Tự học Wordpress online - 12 P2.1 Chuyển đổi domain và hosting cho Wordpress website
66. Tự học Wordpress online - 12 P2.2 Chuyển đổi domain và hosting cho Wordpress website
67. Lập trình viên PHP - Chuẩn bị và Thử thách
68. Thói quen tốt cho Lập Trình Viên
69. Xem Thêm Videos về lập trình WordPress cơ bản

Download mã nguồn khóa học : Download

Học Offline Ở Hồ Chí Minh
    box-offline.jpg
Học Lập Trình Online
    box-online.jpeg
Học lập trình 1 kèm 1
    footerzendvn.jpg

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất