ZendVN - Học lập trình online

Loading...
logo.png
1. Lập trình di động với React Native - 01 Cài đặt - P01 Intro
2. Lập trình di động với React Native - 02 Cài đặt - P02 Code online
3. Lập trình di động với React Native - 03 Cài đặt - P03 MacOS
4. Lập trình di động với React Native - 04 Cài đặt - P04 Window
5. Lập trình di động với React Native - 05 Cài đặt - P05 Setup máy thật
6. Lập trình di động với React Native - 06 Người mới bắt đầu - P01 Giới thiệu
7. Lập trình di động với React Native - 07 Người mới bắt đầu - P02 Exercise 01
8. Lập trình di động với React Native - 08 Người mới bắt đầu - P03 Exercise 01 - Help 01
9. Lập trình di động với React Native - 09 Người mới bắt đầu - P04 Exercise 01 - Help 02
10. Lập trình di động với React Native - 10 Người mới bắt đầu - P05 Exercise 02
11. Lập trình di động với React Native - 11 Người mới bắt đầu - P05 Exercise 02 - Help
12. Lập trình di động với React Native - 12 Xây dựng giao diện - P01 Style item 01
13. Lập trình di động với React Native - 13 Xây dựng giao diện - P02 Style item 02
14. Lập trình di động với React Native - 14 Xây dựng giao diện - P03 Item component
15. Lập trình di động với React Native - 15 Xây dựng giao diện - P04 Style input 01
16. Lập trình di động với React Native - 16 Xây dựng giao diện - P05 Split colors
17. Lập trình di động với React Native - 17 Xây dựng giao diện - P06 Style input 02
18. Lập trình di động với React Native - 18 TodoList xử lý logic - P01 Handle add task
19. Lập trình di động với React Native - 19 TodoList xử lý logic - P02 Add task
20. Lập trình di động với React Native - 20 TodoList xử lý logic - P03 Custom style task
21. Lập trình di động với React Native - 21 TodoList xử lý logic - P04 Delete task
22. Lập trình di động với React Native - 22 TodoList tổng kết - P01 Figma
23. Lập trình di động với React Native - 23 TodoList tổng kết - P02 Review

Download mã nguồn khóa học : Download

Học Offline Ở Hồ Chí Minh
    box-offline.jpg
Học Lập Trình Online
    box-online.jpeg
Học lập trình 1 kèm 1
    footerzendvn.jpg

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất