ZendVN - Học lập trình online

Loading...
logo.png
1. Học lập trình Android - Bài 01 Kiến thức cần có
2. Học lập trình Android - Bài 02 Android là gì
3. Học lập trình Android - Bài 03 Cài đặt máy ảo Genymotion
4. Học lập trình Android - Bài 04 Sử dụng máy ảo Genymotion
5. Học lập trình Android - Bài 05 Cài đặt Android Studio
6. Học lập trình Android - Bài 06 Sử dụng Android Studio
7. Học lập trình Android - Bài 07 Tạo Project trong Android Studio
8. Học lập trình Android - Bài 08 Cài đặt Plugin Genymotion
9. Học lập trình Android - Bài 09 Chạy ứng dụng
10. Học lập trình Android - Bài 10 Cấu trúc ứng dụng Android
11. Học lập trình Android - Bài 11 Tìm hiểu Activity và Layout
12. Học lập trình Android - Bài 12 Thay đổi layout mặc định
13. Học lập trình Android - Bài 13 Thay đổi Activity mặc định
14. Học lập trình Android - Bài 14 Sử dụng Log
15. Học lập trình Android - Bài 15 Sử dụng Toast
16. Học lập trình Android - Bài 16 Vòng đời ứng dụng Android - P1
17. Học lập trình Android - Bài 17 Vòng đời ứng dụng Android - P2
18. Học lập trình Android - Bài 18 Vòng đời ứng dụng Android - P3
19. Học lập trình Android - Bài 19 Thay đổi tên của ứng dụng Android
20. Học lập trình Android - Bài 20 Thay đổi icon của ứng dụng Android
21. Học lập trình Android - Bài 21 Chức năng Import và Export trong Android Studio
22. Học lập trình Android - Bài 22 Sử dụng AbsoluteLayout
23. Học lập trình Android - Bài 23 Sử dụng FrameLayout - Phần 1
24. Học lập trình Android - Bài 24 Sử dụng FrameLayout - Phần 2
25. Học lập trình Android - Bài 25 Sử dụng LinearLayout
26. Học lập trình Android - Bài 26 So sánh wrap_content và match_parent
27. Học lập trình Android - Bài 27 So sánh gravity vs layout_gravity
28. Học lập trình Android - Bài 28 So sánh weightSum vs layut_weight
29. Học lập trình Android - Bài 29 Bài tập 1 thực hành LinearLayout
30. Học lập trình Android - Bài 30 Bài tập 2 thực hành LinearLayout
31. Học lập trình Android - Bài 31 Bài tập 3 thực hành LinearLayout
32. Học lập trình Android - Bài 32 Bài tập 4 thực hành LinearLayout - Phần 1
33. Học lập trình Android - Bài 33 Bài tập 4 thực hành LinearLayout - Phần 2
34. Học lập trình Android - Bài 34 Bài tập 4 thực hành LinearLayout - Phần 3
35. Học lập trình Android - Bài 35 Sử dụng Padding
36. Học lập trình Android - Bài 36 Sử dụng Margin
37. Học lập trình Android - Bài 37 Sử dụng Relative - Parent
38. Học lập trình Android - Bài 38 Sử dụng Relative - Sibling
39. Học lập trình Android - Bài 39 Bài tập 1 thực hành RelativeLayout
40. Học lập trình Android - Bài 40 Bài tập 2 thực hành RelativeLayout - Phần 1
41. Học lập trình Android - Bài 41 Bài tập 2 thực hành RelativeLayout - Phần 2
42. Học lập trình Android - Bài 42 Bài tập 3 thực hành RelativeLayout
43. Học lập trình Android - Bài 43 Bài tập 4 thực hành RelativeLayout
44. Học lập trình Android - Bài 44 Sử dụng TableLayout - Phần 1
45. Học lập trình Android - Bài 45 Sử dụng TableLayout - Phần 2
46. Học lập trình Android - Bài 46 Bài tập thực hành TableLayout - Phần 1
47. Học lập trình Android - Bài 47 Bài tập thực hành TableLayout - Phần 2
48. Học lập trình Android - Bài 48 Android Screen Orientation
49. Học lập trình Android - Bài 49 Sử dụng TextView Phần 1
50. Học lập trình Android - Bài 50 Sử dụng TextView Phần 2
51. Học lập trình Android - Bài 51 Sử dụng EditText
52. Học lập trình Android - Bài 52 Sử dụng Button
53. Học lập trình Android - Bài 53 Bài tập TextView EditText Button
54. Học lập trình Android - Bài 54 Sử dụng ToggleButton
55. Học lập trình Android - Bài 55 Sử dụng Switch
56. Lập trình Android - Bài 56 Android Resource - Phần 1 Resource 01
57. Lập trình Android - Bài 57 Android Resource - Phần 2 Resource 02
58. Lập trình Android - Bài 58 Android Resource - Phần 3 String Resource
59. Lập trình Android - Bài 59 Android Resource - Phần 4 Color Resource
60. Lập trình Android - Bài 60 Android Resource - Phần 5 Dimension Resource
61. Lập trình Android - Bài 61 Event Listeners - Phần 1 Inline listener
62. Lập trình Android - Bài 62 Event Listeners - Phần 2 Inline anonymous listener
63. Lập trình Android - Bài 63 Event Listeners - Phần 3 Activity is listener
64. Lập trình Android - Bài 64 Event Listeners - Phần 4 Listerner is variable
65. Lập trình Android - Bài 65 Event Listeners - Phần 5 Explicit listener class
66. Lập trình Android - Bài 66 App Lời hay ý đẹp - Phần 1 Demo
67. Lập trình Android - Bài 67 App Lời hay ý đẹp - Phần 2 Random text & gravity
68. Lập trình Android - Bài 68 App Lời hay ý đẹp - Phần 3 Random color & size
69. Lập trình Android - Bài 69 App Lời hay ý đẹp - Phần 4 CountDownTimer
70. Lập trình Android - Bài 70 Virtual keyboard - Phần 1 setSoftInputMode
71. Lập trình Android - Bài 71 Virtual keyboard - Phần 2 requestFocus
72. Lập trình Android - Bài 72 Virtual keyboard - Phần 3 show hide Keyboard
73. Lập trình Android - Bài 73 App Máy tính điện tử - Phần 1 Demo
74. Lập trình Android - Bài 74 App Máy tính điện tử - Phần 2 Caculator
75. Lập trình Android - Bài 75 App Chiếc cân vui vẻ - Phần 1 Demo
76. Lập trình Android - Bài 76 App Chiếc cân vui vẻ - Phần 2 Show BMI
77. Lập trình Android - Bài 77 App Chiếc cân vui vẻ - Phần 3 Best weight 01
78. Lập trình Android - Bài 78 App Chiếc cân vui vẻ - Phần 4 Best weight 02
79. Lập trình Android - Bài 79 App Tím số bí mật - Phần 1 Demo
80. Lập trình Android - Bài 80 App Tím số bí mật - Phần 2 Layout
81. Lập trình Android - Bài 81 App Tím số bí mật - Phần 3 Secret Number
82. Lập trình Android - Bài 82 App Tím số bí mật - Phần 4 Play Again 01
83. Lập trình Android - Bài 83 App Tím số bí mật - Phần 5 Play Again 02
84. Lập trình Android - Bài 84 App Tím số bí mật - Phần 6 Click Button 01
85. Lập trình Android - Bài 85 App Tím số bí mật - Phần 7 Click Button 02
86. Lập trình Android - Bài 86 App Tím số bí mật - Phần 8 Game Over
87. Lập trình Android - Bài 87 Sử dụng ImageView - Phần 1 ImageView
88. Lập trình Android - Bài 88 Sử dụng ImageView - Phần 2 Change background
89. Lập trình Android - Bài 89 Game Bài 3 lá - Phần 1 Demo
90. Lập trình Android - Bài 90 Game Bài 3 lá - Phần 2 CardType - CardNumber
91. Lập trình Android - Bài 91 Game Bài 3 lá - Phần 3 Open card 01
92. Lập trình Android - Bài 92 Game Bài 3 lá - Phần 4 Open card 02
93. Lập trình Android - Bài 93 Game Bài 3 lá - Phần 5 PlayAgain
94. Lập trình Android - Bài 94 Game Bài 3 lá - Phần 6 Show Result
95. Lập trình Android - Bài 95 App Random Number - Phần 1 setFormat
96. Lập trình Android - Bài 96 App Random Number - Phần 2 setContent
97. Lập trình Android - Bài 97 Thiết lập và sử dụng Menu - Demo Menu
98. Lập trình Android - Bài 98 Thiết lập và sử dụng Menu - XML
99. Lập trình Android - Bài 99 Thiết lập và sử dụng Menu - Click Menu
100. Lập trình Android - Bài 100 Thiết lập và sử dụng Menu - Java code
101. Deleted video
102. Lập trình Android - Bài 101 Thiết lập và sử dụng Popup Menu - XML
103. Lập trình Android - Bài 102 Thiết lập và sử dụng Popup Menu - Java code
104. Lập trình Android - Bài 103 Làm việc với ContextMenu - XML
105. Lập trình Android - Bài 104 Làm việc với ContextMenu - Code
106. Lập trình Android - Bài 105 Làm việc với ContextMenu - Multi Context
107. Lập trình Android - Bài 106 Sử dụng Dialog - AlertDialog
108. Lập trình Android - Bài 107 Sử dụng Dialog - setItem
109. Lập trình Android - Bài 108 Sử dụng Dialog - Button
110. Lập trình Android - Bài 109 Custom giao diện cho Dialog
111. Lập trình Android - Bài 110 DatePickerDialog và TimePickerDialog - Calendar
112. Lập trình Android - Bài 111 DatePickerDialog và TimePickerDialog - Create DateDialog
113. Lập trình Android - Bài 112 DatePickerDialog và TimePickerDialog - Show distance
114. Lập trình Android - Bài 113 DatePickerDialog và TimePickerDialog - TimeDialog
115. Xem Thêm Videos về lập trình Android căn bản
116. Lập trình Android - Bài 114 Chuyển đổi giữa các màn hình - startActivity
117. Lập trình Android - Bài 115 Gửi và nhận dữ liệu giữa các Activity Basic - send data
118. Lập trình Android - Bài 116 Gửi và nhận dữ liệu giữa các Activity Basic - send data - bundle
119. Lập trình Android - Bài 117 Implicitly Intent vs Explicitly Intent - Create layout
120. Lập trình Android - Bài 118 Implicitly Intent vs Explicitly Intent - Browser - Message
121. Lập trình Android - Bài 119 Implicitly Intent vs Explicitly Intent - Call - Contact
122. Lập trình Android - Bài 120 Implicitly Intent vs Explicitly Intent - Gallery
123. Lập trình Android - Bài 121 Gửi và nhận dữ liệu giữa các Activity Adv - startActivityForResult
124. Lập trình Android - Bài 122 Gửi và nhận dữ liệu giữa các Activity Adv - Title Top
125. Lập trình Android - Bài 123 Gửi và nhận dữ liệu giữa các Activity Adv - Title Bottom
126. Lập trình Android - Bài 124 Gửi và nhận dữ liệu giữa các Activity Adv - Optimize
127. Lập trình Android - Bài 125 Sử dụng Intent Filters - Web
128. Lập trình Android - Bài 126 Sử dụng Intent Filters - Message
129. Lập trình Android - Bài 127 Sử dụng Intent Filters - Phone
130. Lập trình Android - Bài 128 Sử dụng Intent Filters - Gallery
131. Lập trình Android - Bài 129 Xây dựng ứng dụng "Your Memory" - Demo
132. Lập trình Android - Bài 130 Xây dựng ứng dụng "Your Memory" - Random image
133. Lập trình Android - Bài 131 Xây dựng ứng dụng "Your Memory" - Refresh
134. Lập trình Android - Bài 132 Xây dựng ứng dụng "Your Memory" - Choose image 01
135. Lập trình Android - Bài 133 Xây dựng ứng dụng "Your Memory" - Choose image 02
136. Lập trình Android - Bài 134 Xây dựng ứng dụng "Your Memory" - Choose image 03
137. Lập trình Android - Bài 135 Xây dựng ứng dụng "Your Memory" - Choose image 04
138. Lập trình Android - Bài 136 Xây dựng ứng dụng "Your Memory" - Compare
139. Lập trình Android - Bài 137 Xây dựng ứng dụng "Your Memory" - Optimize

Download mã nguồn khóa học : Download

Học Offline Ở Hồ Chí Minh
    box-offline.jpg
Học Lập Trình Online
    box-online.jpeg
Học lập trình 1 kèm 1
    footerzendvn.jpg

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất