ZendVN - Học lập trình online

Loading...
logo.png
1. Bài 0 Giới thiệu Khóa học Angular 2 tại ZendVN
2. Bài 1 Angular những vấn đề cần biết
3. Bài 2 Kiến thức cần có để học Angular
4. Bài 3 Sử dụng mã nguồn và tài nguyên - Phần 1 Mã nguồn
5. Bài 4 Sử dụng mã nguồn và tài nguyên - Phần 2 Review
6. Bài 5 Phần mềm học Angular
7. Bài 6 Angular Project Structure - Angular Quickstart Phần 1
8. Bài 7 Angular Project Structure - Angular Quickstart Phần 2
9. Bài 8 Nhúng Bootstrap vào Angular
10. Bài 9 Angular Customize
11. Bài 10 Angular Component - Phần 1 selector
12. Bài 11 Angular Component - Phần 2 template
13. Bài 12 Angular Component - Phần 3 templateURL
14. Bài 13 Angular Component - Phần 4 style
15. Bài 14 Angular Component - Phần 5 styleURL
16. Bài 15 Hệ thống kiến thức chương 1
17. Bài 16: Project 02 - Setting Template - Demo
18. Bài 17 Sử dụng nhiều Components - Phần 1
19. Bài 18 Sử dụng nhiều Components - Phần 2
20. Bài 19 Data Binding - P1 Interpolation
21. Bài 20 Data Binding - P2 Attribute Class Style
22. Bài 21 Data Binding - P3 Event binding 01
23. Bài 22 Data Binding - P3 Event binding 02
24. Bài 23 Data Binding - P3 Event binding 03
25. Bài 24 Data Binding - P4 Two way binding
26. Bài 25 ngIF
27. Bài 26 ngFor
28. Bài 27 ngSwitch
29. Bài 28 ngClass
30. Bài 29 ngStyle
31. Bài 30 Project 02 Setting Template - Phần 1 Demo & List task
32. Bài 31 Project 02 Setting Template - Phần 2 Content & Template
33. Bài 32 Project 02 Setting Template - Phần 3 Custom template
34. Bài 33 Project 02 Setting Template - Phần 4 Optimized
35. Bài 34 Hệ thống kiến thức chương 2
36. Bài 35 Bài tập Vote Status
37. Bài 36 Bài tập Form Validate
38. Bài 37 Thông báo sửa bài tập
39. Bài 38 Nhận xét bài tập Vote Status
40. Bài 39 Nhận xét bài tập Validate Form
41. Bài 40 Sửa bài tập Vote Status
42. Bài 41 Sửa bài tập Form validate
43. Bài 42: Project 03 : Setting Color
44. Bài 43 Sử dụng Reference variables
45. Bài 44 Sử dụng Input
46. Bài 45 Sử dụng Output
47. Bài 46 Sử dụng Template tag
48. Bài 47 Bài tập Setting Color - Phần 1
49. Bài 48 Bài tập Setting Color - Phần 2
50. Bài 49 Bài tập Setting Color - Phần 3
51. Bài 50 Hệ thống kiến thức
52. Bài 51 Bài tập List Color
53. Bài 52 Bài tập Setting tab
54. Bài 53 Thông báo sửa bài tập
55. Bài 54 Nhận xét bài tập học viên - Phần 1
56. Bài 55 Nhận xét bài tập học viên - Phần 2
57. Bài 56 Sửa bài tập List Color
58. Bài 57 Sửa bài tập Setting tab - Phần 1
59. Bài 58 Sửa bài tập Setting tab - Phần 2
60. Bài 59: Project 04 - List Course - Demo
61. Bài 60 Sử dụng Pipe cơ bản - Phần 1 Lowercase - Uppercase
62. Bài 61 Sử dụng Pipe cơ bản - Phần 2 Slice
63. Bài 62 Sử dụng Pipe cơ bản - Phần 3 Decimal
64. Bài 63 Sử dụng Pipe cơ bản - Phần 4 Percent
65. Bài 64 Sử dụng Pipe cơ bản - Phần 5 Currency
66. Bài 65 Sử dụng Pipe cơ bản - Phần 6 Date
67. Bài 66 Sử dụng Pipe cơ bản - Phần 7 Json
68. Bài 67 Sử dụng Pipe cơ bản - Phần 8 Chaining
69. Bài 68 Xây dựng Custom Pipe - Phần 1 Capitalize 01
70. Bài 69 Xây dựng Custom Pipe - Phần 2 Capitalize 02
71. Bài 70 Xây dựng Custom Pipe - Phần 3 Array
72. Bài 71 Xây dựng Custom Pipe - Phần 4 Sort
73. Bài 72 Xây dựng Custom Pipe - Phần 5 Summary
74. Bài 73 Xây dựng Custom Pipe - Phần 6 Category
75. Bài 74 Project List Course - Phần 1 Analytics
76. Bài 75 Project List Course - Phần 2 Project - Control
77. Bài 76 Project List Course - Phần 3 Data sample
78. Bài 77 Project List Course - Phần 4 List Courses
79. Bài 78 Project List Course - Phần 5 Setting 01
80. Bài 79 Project List Course - Phần 6 Setting 02
81. Bài 80 Project List Course - Phần 7 CourseCapitalizePipe
82. Bài 81 Project List Course - Phần 8 CourseSummaryPipe
83. Bài 82 Project List Course - Phần 9 CourseCategoryPipe
84. Bài 83 Project List Course - Phần 10 CoursePricePipe
85. Bài 84 Hệ thống kiến thức Project 4
86. Bài 85 Bài tập tự thực hành
87. Bài 86 Thông báo
88. Bài 87 Nhận xét và đánh giá
89. Bài 86 Đáp án - List Courses
90. Bài 89 Demo & Description
91. Bài 90 Directives
92. Bài 91 HightLight Plugin - 01 Document
93. Bài 92 HightLight Plugin - Attributes Directive
94. Bài 93 HightLight Plugin - HostListener
95. Bài 94 HightLight Plugin - Param 01
96. Bài 95 HightLight Plugin - Param 02
97. Bài 96 Favorite Plugin
98. Bài 97 Collapsed Plugin - is-collapsed
99. Bài 98 Collapsed Plugin - collapsed - expand
100. Bài 99 Collapsed Plugin - exportAs
101. Bài 100 Collapsed Plugin - span
102. Bài 101 Hệ thống kiến thức
103. Bài 102 Bài tập tự thực hành - Link
104. Bài 103 Bài tập tự thực hành - Capitalize
105. Bài 104 Thông báo
106. Bài 105 Nhận xét và đánh giá
107. Bài 106 Đáp án
108. Bài 107 Demo & Description
109. Bài 108 Structural Directive
110. Bài 109 Unless 01
111. Bài 110 Unless 02
112. Bài 111 Delay Directive - Delay
113. Bài 112 Plugin với Structural Directive - SelectorDirective
114. Bài 113 Plugin với Structural Directive - ContainDirective
115. Bài 114 Plugin với Structural Directive - TabDirective
116. Bài 114 Plugin với Structural Directive - Show
117. Bài 116 Plugin với Structural Directive - ContainDirective
118. Bài 117 Plugin với Structural Directive - Structural Directive
119. Bài 118 Review project 6
120. Bài 119 Exercise project 6
121. Bài 120 Thông báo
122. Bài 121 Nhận xét và đánh giá
123. Bài 122 Đáp án
124. Bài 123 Demo & Description
125. Bài 124 Augury Extension
126. Bài 125 LifeCycle Hooks - Lifecycle hook
127. Bài 126 LifeCycle Hooks - OnInit - OnDestroy
128. P07 - 03 LifeCycle Hooks - 3 - OnChanges 01
129. Bài 128 LifeCycle Hooks - OnChanges 02
130. Bài 129 LifeCycle Hooks - OnChanges 03
131. Bài 130 LifeCycle Hooks - ng-content 01
132. Bài 131 LifeCycle Hooks - ng-content 02
133. Bài 132 LifeCycle Hooks - AfterContent 01
134. Bài 133 LifeCycle Hooks - AfterContent 02
135. Bài 134 LifeCycle Hooks - AfterView
136. Bài 135 Service & Dependency Injection - DI 01
137. Bài 136 Service & Dependency Injection - DI 02
138. Bài 137 Service & Dependency Injection - LogService 01
139. Bài 138 Service & Dependency Injection - LogService 02
140. Bài 139 Service & Dependency Injection - CaculatorService
141. Bài 140 Service & Dependency Injection - CourseService
142. Bài 141 Project Video Youtube - YoutubeComponent
143. Bài 142 Project Video Youtube - Outline & Player
144. Bài 143 Project Video Youtube - Video Service
145. Bài 144 Project Video Youtube - Player Component
146. Bài 145 Project Video Youtube - Outline Component
147. Bài 146 Project Video Youtube - Change video
148. Bài 147 Project Video Youtube - Change seen
149. Bài 148 Project Video Youtube - CookieService 01
150. Bài 149 Project Video Youtube - CookieService 02
151. Bài 150 Project Video Youtube - Save videoids
152. Bài 151 Project Video Youtube - Sync
153. Bài 152 Project Video Youtube - addHistory
154. Bài 153 Project Video Youtube - removeHistory
155. Bài 154 Project Video Youtube - Youtube Package 01
156. Bài 155 Project Video Youtube - Youtube Package 02
157. Bài 156 Project Video Youtube - Service
158. Bài 157 Hệ thống
159. Bài 158 Bài tập tự thực hành - Tab
160. Bài 159 Bài tập tự thực hành - Youtube
161. Bài 160 Đáp án - Tab
162. Bài 161 Demo & Description
163. Bài 162 Exercise 1 - Demo
164. Bài 163 Exercise 1 - Home About Contact
165. Bài 164 Exercise 1 - NotFound
166. Bài 165 Exercise 1 - routerLink
167. Bài 166 Exercise 1 - routerLinkActive
168. Bài 167 Exercise 1 - navigate
169. Bài 168 Exercise 1 - routerLinkActiveOptions
170. Bài 169 Exercise 2 Part 1 - Demo
171. Bài 170 Exercise 2 Part 1 - Structure
172. Bài 171 Manage Course - List Info - Part 1: - Router setting
173. Bài 172 Manage Course - List Info - Part 1: - Create link
174. Bài 173 Manage Course - List Info - Part 1: - Course Detail
175. Bài 174 Manage Course - List Info - Part 1: - CanActivate
176. Bài 175 Manage Course - List Info - Part 1: - Angular Modules 01
177. Bài 176 Manage Course - List Info - Part 1: - Angular Modules 02
178. Bài 177 Manage Course - List Info - Part 1: - Angular Modules 03
179. Bài 178 Manage Course - List Info - Part 1: - Angular Modules 04
180. Bài 179 Exercise 3: Manage Course - List Info - Part 2: - Demo & Prepare
181. Bài 180 Exercise 3: Manage Course - List Info - Part 2: - navigateByUrl
182. Bài 181 Exercise 3: Manage Course - List Info - Part 2: - Subscription 1
183. Bài 182 Exercise 3: Manage Course - List Info - Part 2: - Subscription 2
184. Bài 183 Exercise 3: Manage Course - List Info - Part 2: - queryParams
185. Bài 184 Manage Course - List Info - Part 2: - CanDeActivate
186. Bài 185 Exercise 4: Manage Course - Edit Delete: - ChildRouter 01
187. Bài 186 Exercise 4: Manage Course - Edit Delete: - ChildRouter 02
188. Bài 187 Exercise 4: Manage Course - Edit Delete: - ChildRouter Param
189. Bài 188 Exercise 5: Widget Dasboard - Demo & Required
190. Bài 189 Exercise 5: Widget Dasboard - Multi router
191. Bài 190 Exercise 5: Widget Dasboard - Widget Dasboard 01
192. Bài 191 Exercise 5: Widget Dasboard - Widget Dasboard 02
193. Bài 192 Hệ thống kiến thức
194. Bài 193 Bài tập tự thực hành
195. Bài 194 Project 09 - HTTP - Demo & Description
196. Bài 195 Study HTTP - Demo & Intro
197. Bài 196 Phần 09 - HTTP Angular: - Quickstart
198. Bài 196 Study HTTP - Quickstart
199. Bài 197 Study HTTP - Observable & Promise
200. Bài 198 Study HTTP - mockapi.com
201. Bài 199 Study HTTP - Prepare
202. Bài 200 Study HTTP - getItems 01
203. Bài 201 Study HTTP - getItems 02
204. Bài 202 Study HTTP - getItems 03
205. Bài 203 Study HTTP - getItem
206. Bài 204 Study HTTP - addItem
207. Bài 205 Study HTTP - editItem
208. Bài 206 Study HTTP - deleteItem
209. Bài 207 Github API - Demo & Intro
210. Bài 208 Github API - Prepare
211. Bài 209 Github API - Profile
212. Bài 210 Github API - Repository
213. Bài 211 Github API - Rate Limiting
214. Bài 212 Spotify API - Demo & Intro
215. Bài 213 Spotify API - Prepare
216. Bài 214 Spotify API - Search
217. Bài 215 Spotify API - Artist
218. Bài 216 Spotify API - Album
219. Bài 217 Course CRUD with JsonServe - Demo & Intro
220. Bài 218 Course CRUD with JsonServe - Prepare
221. Bài 219 Course CRUD with JsonServe - Json Server
222. Bài 220 Course CRUD with JsonServe - List
223. Bài 221 Course CRUD with JsonServe - Change Course Type
224. Bài 222 Course CRUD with JsonServe - Delete
225. Bài 223 Course CRUD with JsonServe - Add
226. Bài 224 Course CRUD with JsonServe - Edit
227. Bài 225 Hệ thống kiến thức
228. Bài 226 Bài tập tự thực hành
229. Bài 228 Project 10 - Form - Demo & Description
230. Bài 251 Project 11 - Ztube Website Xem Video Youtube - Backend
231. Bài 268 Phần 12 - Angular CLI 01
232. Bài 269 Phần 12 - Angular CLI Part 2
233. Bài 287 Xây dựng module Elements - FooterBottom - FooterTop - Footer
234. Bài 301 Firebase tích hợp và sử dụng - Firebase API 01

Download mã nguồn khóa học : Download

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất