ZendVN - Học lập trình online

Loading...
logo.png
1. Lập trình Angular 2 - Bài 0 Giới thiệu Khóa học Angular 2 tại ZendVN
2. Lập trình Angular 2 - Bài 1 Angular những vấn đề cần biết
3. Lập trình Angular 2 - Bài 2 Kiến thức cần có để học Angular
4. Lập trình Angular 2 - Bài 3 Sử dụng mã nguồn và tài nguyên - Phần 1 Mã nguồn
5. Lập trình Angular 2 - Bài 4 Sử dụng mã nguồn và tài nguyên - Phần 2 Review
6. Lập trình Angular 2 - Bài 5 Phần mềm học Angular
7. Lập trình Angular 2 - Bài 6 Angular Project Structure - Angular Quickstart Phần 1
8. Lập trình Angular 2 - Bài 7 Angular Project Structure - Angular Quickstart Phần 2
9. Lập trình Angular 2 - Bài 7+ Phần 1 Angular Quickstart
10. Lập trình Angular 2 - Bài 7+ Phần 2 Angular CLI Part 1
11. Lập trình Angular 2 - Bài 7+ Phần 3 Angular CLI Part 2
12. Lập trình Angular 2 - Bài 8 Nhúng Bootstrap vào Angular
13. Lập trình Angular 2 - Bài 9 Angular Customize
14. Lập trình Angular 2 - Bài 10 Angular Component - Phần 1 selector
15. Lập trình Angular 2 - Bài 11 Angular Component - Phần 2 template
16. Lập trình Angular 2 - Bài 12 Angular Component - Phần 3 templateURL
17. Lập trình Angular 2 - Bài 13 Angular Component - Phần 4 style
18. Lập trình Angular 2 - Bài 14 Angular Component - Phần 5 styleURL
19. Lập trình Angular 2 - Bài 15 Hệ thống kiến thức chương 1
20. Lập trình Angular 2 - Bài 16: Project 02 - Setting Template - Demo
21. Lập trình Angular 2 - Bài 17 Sử dụng nhiều Components - Phần 1
22. Lập trình Angular 2 - Bài 18 Sử dụng nhiều Components - Phần 2
23. Lập trình Angular 2 - Bài 19 Data Binding - P1 Interpolation
24. Lập trình Angular 2 - Bài 20 Data Binding - P2 Attribute Class Style
25. Lập trình Angular 2 - Bài 21 Data Binding - P3 Event binding 01
26. Lập trình Angular 2 - Bài 22 Data Binding - P3 Event binding 02
27. Lập trình Angular 2 - Bài 23 Data Binding - P3 Event binding 03
28. Lập trình Angular 2 - Bài 24 Data Binding - P4 Two way binding
29. Lập trình Angular 2 - Bài 25 ngIF
30. Lập trình Angular 2 - Bài 26 ngFor
31. Lập trình Angular 2 - Bài 27 ngSwitch
32. Lập trình Angular 2 - Bài 28 ngClass
33. Lập trình Angular 2 - Bài 29 ngStyle
34. Lập trình Angular 2 - Bài 30 Project 02 Setting Template - Phần 1 Demo & List task
35. Lập trình Angular 2 - Bài 31 Project 02 Setting Template - Phần 2 Content & Template
36. Lập trình Angular 2 - Bài 32 Project 02 Setting Template - Phần 3 Custom template
37. Lập trình Angular 2 - Bài 33 Project 02 Setting Template - Phần 4 Optimized
38. Lập trình Angular 2 - Bài 34 Hệ thống kiến thức chương 2
39. Lập trình Angular 2 - Bài 35 Bài tập Vote Status
40. Lập trình Angular 2 - Bài 36 Bài tập Form Validate
41. Lập trình Angular - Bài 37 Thông báo sửa bài tập
42. Lập trình Angular - Bài 38 Nhận xét bài tập Vote Status
43. Lập trình Angular - Bài 39 Nhận xét bài tập Validate Form
44. Lập trình Angular - Bài 40 Sửa bài tập Vote Status
45. Lập trình Angular - Bài 41 Sửa bài tập Form validate
46. Lập trình Angular - Bài 42: Project 03 : Setting Color
47. Lập trình Angular - Bài 43 Sử dụng Reference variables
48. Lập trình Angular - Bài 44 Sử dụng Input
49. Lập trình Angular - Bài 45 Sử dụng Output
50. Lập trình Angular - Bài 46 Sử dụng Template tag
51. Lập trình Angular - Bài 47 Bài tập Setting Color - Phần 1
52. Lập trình Angular - Bài 48 Bài tập Setting Color - Phần 2
53. Lập trình Angular - Bài 49 Bài tập Setting Color - Phần 3
54. Lập trình Angular - Bài 50 Hệ thống kiến thức
55. Lập trình Angular - Bài 51 Bài tập List Color
56. Lập trình Angular - Bài 52 Bài tập Setting tab
57. Lập trình Angular - Bài 53 Thông báo sửa bài tập
58. Lập trình Angular - Bài 54 Nhận xét bài tập học viên - Phần 1
59. Lập trình Angular - Bài 55 Nhận xét bài tập học viên - Phần 2
60. Lập trình Angular - Bài 56 Sửa bài tập List Color
61. Lập trình Angular - Bài 57 Sửa bài tập Setting tab - Phần 1
62. Lập trình Angular - Bài 58 Sửa bài tập Setting tab - Phần 2
63. Thói quen tốt cho Lập Trình Viên
64. Lập trình viên PHP - Chuẩn bị và Thử thách
65. Lập trình Angular - Bài 59: Project 04 - List Course - Demo
66. Lập trình Angular - Bài 60 Sử dụng Pipe cơ bản - Phần 1 Lowercase - Uppercase
67. Lập trình Angular - Bài 61 Sử dụng Pipe cơ bản - Phần 2 Slice
68. Lập trình Angular - Bài 62 Sử dụng Pipe cơ bản - Phần 3 Decimal
69. Lập trình Angular - Bài 63 Sử dụng Pipe cơ bản - Phần 4 Percent
70. Lập trình Angular - Bài 64 Sử dụng Pipe cơ bản - Phần 5 Currency
71. Lập trình Angular - Bài 65 Sử dụng Pipe cơ bản - Phần 6 Date
72. Lập trình Angular - Bài 66 Sử dụng Pipe cơ bản - Phần 7 Json
73. Lập trình Angular - Bài 67 Sử dụng Pipe cơ bản - Phần 8 Chaining
74. Lập trình Angular - Bài 68 Xây dựng Custom Pipe - Phần 1 Capitalize 01
75. Lập trình Angular - Bài 69 Xây dựng Custom Pipe - Phần 2 Capitalize 02
76. Lập trình Angular - Bài 70 Xây dựng Custom Pipe - Phần 3 Array
77. Lập trình Angular - Bài 71 Xây dựng Custom Pipe - Phần 4 Sort
78. Lập trình Angular - Bài 72 Xây dựng Custom Pipe - Phần 5 Summary
79. Lập trình Angular - Bài 73 Xây dựng Custom Pipe - Phần 6 Category
80. Lập trình Angular - Bài 74 Project List Course - Phần 1 Analytics
81. Lập trình Angular - Bài 75 Project List Course - Phần 2 Project - Control
82. Lập trình Angular - Bài 76 Project List Course - Phần 3 Data sample
83. Lập trình Angular - Bài 77 Project List Course - Phần 4 List Courses
84. Lập trình Angular - Bài 78 Project List Course - Phần 5 Setting 01
85. Lập trình Angular - Bài 79 Project List Course - Phần 6 Setting 02
86. Lập trình Angular - Bài 80 Project List Course - Phần 7 CourseCapitalizePipe
87. Lập trình Angular - Bài 81 Project List Course - Phần 8 CourseSummaryPipe
88. Lập trình Angular - Bài 82 Project List Course - Phần 9 CourseCategoryPipe
89. Lập trình Angular - Bài 83 Project List Course - Phần 10 CoursePricePipe
90. Lập trình Angular - Bài 84 Hệ thống kiến thức Project 4

Download mã nguồn khóa học : Download

Học Offline Ở Hồ Chí Minh
    box-offline.jpg
Học Lập Trình Online
    box-online.jpeg
Học lập trình 1 kèm 1
    footerzendvn.jpg

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất