ZendVN - Học lập trình online

Loading...
logo.png
1. Lập Trình Joomla - Bài 00: Phân Tích Database của Book component
2. Lập Trình Joomla - Bài 01: Đăng Ký com_book trong Joomla 01
3. Lập Trình Joomla - Bài 02: Đăng Ký com_book trong Joomla 02
4. Lập Trình Joomla - Bài 03: Đăng Ký com_book trong Joomla 03
5. Lập Trình Joomla - Bài 04: Đăng Ký com_book trong Joomla 04
6. Lập Trình Joomla - Bài 05: Xây Dựng Cấu Trúc MVC Trong Joomla 01
7. Lập Trình Joomla - Bài 06: Xây Dựng Cấu Trúc MVC Trong Joomla 02
8. Lập Trình Joomla - Bài 07: Tạo Lệnh Điều Hướng Đến Các Controller
9. Lập Trình Joomla - Bài 08: Điều Hướng Task-View-Layout
10. Lập Trình Joomla - Bài 09: Tạo Bảng Điều Khiển Cho Component 01
11. Lập Trình Joomla - Bài 10: Tạo Bảng Điều Khiển Cho Component 02
12. Lập Trình Joomla - Bài 11: Tạo Bảng Điều Khiển Cho Component 03
13. Lập Trình Joomla - Bài 12: Tạo Bảng Điều Khiển Cho Component 04
14. Lập Trình Joomla - Bài 13: Tạo Bảng Điều Khiển Cho Component 05
15. Lập Trình Joomla - Bài 14: Lớp Quản Lý DB - Truy Vấn Dữ Liệu 01
16. Lập Trình Joomla - Bài 15: Lớp Quản Lý DB - Truy Vấn Dữ Liệu 02
17. Lập Trình Joomla - Bài 16: Lớp Quản Lý DB - Truy Vấn Dữ Liệu 03
18. Lập Trình Joomla - Bài 17: Lớp Quản Lý DB - Truy Vấn Dữ Liệu 04
19. Lập Trình Joomla - Bài 18: Lớp Quản Lý DB - Truy Vấn Dữ Liệu 05
20. Lập Trình Joomla - Bài 19: Lớp Quản Lý DB - Truy Vấn Dữ Liệu 06
21. Lập Trình Joomla - Bài 20: Lớp Quản Lý DB - Truy Vấn Dữ Liệu 07
22. Lập Trình Joomla - Bài 21: Lớp Quản Lý DB - Truy Vấn Dữ Liệu 08
23. Lập Trình Joomla - Bài 22: Lớp Quản Lý DB - Truy Vấn Dữ Liệu 09
24. Lập Trình Joomla - Bài 23: Nested Set Model Trong Joomla
25. Lập Trình Joomla - Bài 24: Chức Năng Task Trong Category
26. Lập Trình Joomla - Bài 25: Xây Dựng Hệ Thống Hàm Xử Lý 01
27. Lập Trình Joomla - Bài 26: Xây Dựng Hệ Thống Hàm Xử Lý 02
28. Lập Trình Joomla - Bài 27: Hiển Thị Category: Show Room 01
29. Lập Trình Joomla - Bài 28: Hiển Thị Category: Show Room 02
30. Lập Trình Joomla - Bài 29: Hiển Thị Category: Title & Alias
31. Lập Trình Joomla - Bài 30: Hiển Thị Category: Check & Status
32. Lập Trình Joomla - Bài 31: Hiển Thị Category: Access & Language
33. Lập Trình Joomla - Bài 32: Hiển Thị Category: Ordering textbox
34. Lập Trình Joomla - Bài 33: Hiển Thị Category: Pagination 01
35. Lập Trình Joomla - Bài 34: Hiển Thị Category: Pagination 02
36. Lập Trình Joomla - Bài 35: Hiển Thị Category: Hidden Input 01
37. Lập Trình Joomla - Bài 36: Hiển Thị Category: Hidden Input 02
38. Lập Trình Joomla - Bài 37: Hiển Thị Category: Sort by header
39. Lập Trình Joomla - Bài 38: Hiển Thị Category: Icon Up Down 01
40. Lập Trình Joomla - Bài 39: Hiển Thị Category: Icon Up Down 02
41. Lập Trình Joomla - Bài 40: Hiển Thị Category: Filter selectbox 01
42. Lập Trình Joomla - Bài 41: Hiển Thị Category: Filter selectbox 02
43. Lập Trình Joomla - Bài 42: Hiển Thị Category: Filter selectbox 03
44. Lập Trình Joomla - Bài 43: Hiển Thị Category: Filter Selectbox 04
45. Lập Trình Joomla - Bài 44: Hiển Thị Category: Search Keyword 01
46. Lập Trình Joomla - Bài 45: Hiển Thị Category: Search Keyword 02
47. Lập Trình Joomla - Bài 46: Chức Năng Change Status Category 01
48. Lập Trình Joomla - Bài 47: Chức Năng Change Status Category 02
49. Lập Trình Joomla - Bài 48: Chức Năng Change Status Category 03
50. Lập Trình Joomla - Bài 49: Chức Năng Di Chuyển Category
51. Lập Trình Joomla - Bài 50: Chức Năng Delete Category
52. Lập Trình Joomla - Bài 51: Chức Năng Sort Category 01
53. Lập Trình Joomla - Bài 52: Chức Năng Sort Category 02
54. Lập Trình Joomla - Bài 53: Chức Năng Sort Category 03
55. Lập Trình Joomla - Bài 54: Chức Năng Thêm Category: Create Right Form 01
56. Lập Trình Joomla - Bài 55: Chức Năng Thêm Category: Create Right Form 02
57. Lập Trình Joomla - Bài 56: Chức Năng Thêm Category: Create Right Form 03
58. Lập Trình Joomla - Bài 57: Chức Năng Thêm Category: Create Right Form 04
59. Lập Trình Joomla - Bài 58: Chức Năng Thêm Category: Create Right Form 05
60. Lập Trình Joomla - Bài 59: Chức Năng Thêm Category: Create Left Form 01
61. Lập Trình Joomla - Bài 60: Chức Năng Thêm Category: Create Left Form 02
62. Lập Trình Joomla - Bài 61: Chức Năng Thêm Category: Create Left Form 03
63. Lập Trình Joomla - Bài 62: Chức Năng Thêm Category: Create Left Form 04
64. Lập Trình Joomla - Bài 63: Chức Năng Thêm Category: Validate - Filter 01
65. Lập Trình Joomla - Bài 64: Chức Năng Thêm Category: Validate - Filter 02
66. Lập Trình Joomla - Bài 65: Chức Năng Thêm Category: Save Item 01
67. Lập Trình Joomla - Bài 66: Chức Năng Thêm Category: Save Item 02
68. Lập Trình Joomla - Bài 67: Chức Năng Thêm Category: Save Item 03
69. Lập Trình Joomla - Bài 68: Chức Năng Thêm Category: Edit category 01
70. Lập Trình Joomla - Bài 69: Chức Năng Thêm Category: Edit category 02
71. Lập Trình Joomla - Bài 70: Chức Năng Thêm Category: Edit category 03
72. Lập Trình Joomla - Bài 71: Chức Năng Hiển Thị Category: Show item 01
73. Lập Trình Joomla - Bài 72: Chức Năng Hiển Thị Category: Show item 02
74. Lập Trình Joomla - Bài 73: Chức Năng Hiển Thị Category: Show item 03
75. Lập Trình Joomla - Bài 74: Chức Năng Hiển Thị Category: Show item 04
76. Lập Trình Joomla - Bài 75: Chức Năng Hiển Thị Category: Show item 05
77. Lập Trình Joomla - Bài 76: Chức Năng Hiển Thị Category: Show item 06
78. Lập Trình Joomla - Bài 77: Chức Năng Hiển Thị Category: Show item 07
79. Lập Trình Joomla - Bài 78: Chức Năng Hiển Thị Category: Show item 08
80. Lập Trình Joomla - Bài 79: Chức Năng Hiển Thị Category: Show item 09
81. Lập Trình Joomla - Bài 80: Chức Năng Hiển Thị Category: Show item 10
82. Lập Trình Joomla - Bài 81: Chức Năng Hiển Thị Category: Show item 11
83. Lập Trình Joomla - Bài 82: Chức Năng Hiển Thị Category: Show item 12
84. Lập Trình Joomla - Bài 83: Chức Năng Xử Lý Trong Controller
85. Lập Trình Joomla - Bài 84: Chức Năng Publish & Unpublish
86. Lập Trình Joomla - Bài 85: Chức Năng Delete
87. Lập Trình Joomla - Bài 86: Chức Năng Thêm: Create Form 01
88. Lập Trình Joomla - Bài 87: Chức Năng Thêm: Create Form 02
89. Lập Trình Joomla - Bài 88: Chức Năng Thêm: Validate Form 01
90. Lập Trình Joomla - Bài 89: Chức Năng Thêm: Validate Form 02
91. Lập Trình Joomla - Bài 90: Chức Năng Thêm: Validate Form 03
92. Lập Trình Joomla - Bài 91: Chức Năng Thêm: Save data 01
93. Lập Trình Joomla - Bài 92: Chức Năng Thêm: Save data 02
94. Lập Trình Joomla - Bài 93: Chức Năng Thêm: Resize with PHPthumb
95. Lập Trình Joomla - Bài 94: Chức Năng Thêm: Upload file 01
96. Lập Trình Joomla - Bài 95: Chức Năng Thêm: Upload file 02
97. Lập Trình Joomla - Bài 96: Chức Năng Thêm: Rename File
98. Lập Trình Joomla - Bài 97: Chức Năng Chỉnh Sửa : Edit Book 1
99. Lập Trình Joomla - Bài 98: Chức Năng Chỉnh Sửa : Edit Book 2
100. Lập Trình Joomla - Bài 99: Chức Năng Chỉnh Sửa : Edit Book 3
101. Lập Trình Joomla - Bài 100: Mô Hình MVC Trong Front-End
102. Lập Trình Joomla - Bài 101: Thống Kê Các Task Cần Thực Hiện
103. Lập Trình Joomla - Bài 102: Xây Dựng Chức Năng Item Menu 01
104. Lập Trình Joomla - Bài 103: Xây Dựng Chức Năng Item Menu 02
105. Lập Trình Joomla - Bài 104: Tạo Tệp Tin Chạy Chính Cho Component
106. Lập Trình Joomla - Bài 105: Xây Dựng View Và Model Tạm Thời
107. Lập Trình Joomla - Bài 106: Sửa Lỗi Edit Book
108. Lập Trình Joomla - Bài 107: Sửa Lỗi View Book
109. Lập Trình Joomla - Bài 108: Chức Năng Hiển Thị Một Cuốn Sách 01
110. Lập Trình Joomla - Bài 109: Chức Năng Hiển Thị Một Cuốn Sách 02
111. Lập Trình Joomla - Bài 110: Chức Năng Hiển Thị Một Cuốn Sách 03
112. Lập Trình Joomla - Bài 111: Chức Năng Hiển Thị Một Cuốn Sách 04
113. Lập Trình Joomla - Bài 112: Chức Năng Hiển Thị Một Cuốn Sách 05
114. Lập Trình Joomla - Bài 113: Chức Năng Hiển Thị Một Cuốn Sách 06
115. Lập Trình Joomla - Bài 114: Chức Năng Hiển Thị Một Cuốn Sách 07
116. Lập Trình Joomla - Bài 115: Chức Năng Hiển Thị Một Cuốn Sách 08
117. Lập Trình Joomla - Bài 116: Chức Năng Hiển Thị Một Cuốn Sách 09
118. Lập Trình Joomla - Bài 117: Chức Năng Hiển Thị Một Cuốn Sách 10
119. Lập Trình Joomla - Bài 118: Chức Năng Hiển Thị Một Cuốn Sách 11
120. Lập Trình Joomla - Bài 119: Chức Năng Hiển Thị Một Cuốn Sách 12
121. Lập Trình Joomla - Bài 120: Chức Năng Hiển Thị Một Cuốn Sách 13
122. Lập Trình Joomla - Bài 121: Chức Năng Hiển Thị Một Cuốn Sách 14
123. Lập Trình Joomla - Bài 122: Chức Năng Hiển Thị Một Cuốn Sách 15
124. Lập Trình Joomla - Bài 123: Chức Năng Hiển Thị Một Cuốn Sách 16
125. Lập Trình Joomla - Bài 124: Chức Năng Hiển Thị Nhiều Cuốn Sách 01
126. Lập Trình Joomla - Bài 125: Chức Năng Hiển Thị Nhiều Cuốn Sách 02
127. Lập Trình Joomla - Bài 126: Chức Năng Hiển Thị Nhiều Cuốn Sách 03
128. Lập Trình Joomla - Bài 127: Chức Năng Hiển Thị Nhiều Cuốn Sách 04
129. Lập Trình Joomla - Bài 128: Chức Năng Hiển Thị Nhiều Cuốn Sách 05
130. Lập Trình Joomla - Bài 129: Chức Năng Hiển Thị Nhiều Cuốn Sách 06
131. Lập Trình Joomla - Bài 130: Chức Năng Hiển Thị Nhiều Cuốn Sách 07
132. Lập Trình Joomla - Bài 131: Chức Năng Hiển Thị Nhiều Cuốn Sách 08
133. Lập Trình Joomla - Bài 132: Chức Năng Hiển Thị Nhiều Cuốn Sách 09
134. Lập Trình Joomla - Bài 133: Chức Năng Hiển Thị Sách Giảm Giá
135. Lập Trình Joomla - Bài 134: Chức Năng Hiển Thị Sách Đặc Biệt
136. Lập Trình Joomla - Bài 135: Chức Năng Hiển Thị Category 01
137. Lập Trình Joomla - Bài 136: Chức Năng Hiển Thị Category 02
138. Lập Trình Joomla - Bài 137: Chức Năng Hiển Thị Category 03
139. Lập Trình Joomla - Bài 138: Chức Năng Hiển Thị Category 04
140. Lập Trình Joomla - Bài 139: Chức Năng Đặt, Mua Hàng Và Giỏ Hàng 01
141. Lập Trình Joomla - Bài 140: Chức Năng Đặt, Mua Hàng Và Giỏ Hàng 02
142. Lập Trình Joomla - Bài 141: Chức Năng Đặt, Mua Hàng Và Giỏ Hàng 03
143. Lập Trình Joomla - Bài 142: Chức Năng Đặt, Mua Hàng Và Giỏ Hàng 04
144. Lập Trình Joomla - Bài 143: Chức Năng Đặt, Mua Hàng Và Giỏ Hàng 05
145. Lập Trình Joomla - Bài 144: Chức Năng Đặt, Mua Hàng Và Giỏ Hàng 06
146. Lập Trình Joomla - Bài 145: Chức Năng Đặt, Mua Hàng Và Giỏ Hàng 07
147. Lập Trình Joomla - Bài 146: Chức Năng Đặt, Mua Hàng Và Giỏ Hàng 08
148. Lập Trình Joomla - Bài 147: Chức Năng Đặt, Mua Hàng Và Giỏ Hàng 09
149. Lập Trình Joomla - Bài 148: Chức Năng Đặt, Mua Hàng Và Giỏ Hàng 10
150. Lập Trình Joomla - Bài 149: Chức Năng Đặt, Mua Hàng Và Giỏ Hàng 11

Download mã nguồn khóa học : Download

Học Offline Ở Hồ Chí Minh
    box-offline.jpg
Học Lập Trình Online
    box-online.jpeg
Học lập trình 1 kèm 1
    footerzendvn.jpg

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất