ZendVN - Học lập trình online

Loading...
logo.png
1. Bài 00: Phân Tích Database của Book component
2. Bài 01: Đăng Ký com_book trong Joomla 01
3. Bài 02: Đăng Ký com_book trong Joomla 02
4. Bài 03: Đăng Ký com_book trong Joomla 03
5. Bài 04: Đăng Ký com_book trong Joomla 04
6. Bài 05: Xây Dựng Cấu Trúc MVC Trong Joomla 01
7. Bài 06: Xây Dựng Cấu Trúc MVC Trong Joomla 02
8. Bài 07: Tạo Lệnh Điều Hướng Đến Các Controller
9. Bài 08: Điều Hướng Task-View-Layout
10. Bài 09: Tạo Bảng Điều Khiển Cho Component 01
11. Bài 10: Tạo Bảng Điều Khiển Cho Component 02
12. Bài 11: Tạo Bảng Điều Khiển Cho Component 03
13. Bài 12: Tạo Bảng Điều Khiển Cho Component 04
14. Bài 13: Tạo Bảng Điều Khiển Cho Component 05
15. Bài 14: Lớp Quản Lý DB - Truy Vấn Dữ Liệu 01
16. Bài 15: Lớp Quản Lý DB - Truy Vấn Dữ Liệu 02
17. Bài 16: Lớp Quản Lý DB - Truy Vấn Dữ Liệu 03
18. Bài 17: Lớp Quản Lý DB - Truy Vấn Dữ Liệu 04
19. Bài 18: Lớp Quản Lý DB - Truy Vấn Dữ Liệu 05
20. Bài 19: Lớp Quản Lý DB - Truy Vấn Dữ Liệu 06
21. Bài 20: Lớp Quản Lý DB - Truy Vấn Dữ Liệu 07
22. Bài 21: Lớp Quản Lý DB - Truy Vấn Dữ Liệu 08
23. Bài 22: Lớp Quản Lý DB - Truy Vấn Dữ Liệu 09
24. Bài 23: Nested Set Model Trong Joomla
25. Bài 24: Chức Năng Task Trong Category
26. Bài 25: Xây Dựng Hệ Thống Hàm Xử Lý 01
27. Bài 26: Xây Dựng Hệ Thống Hàm Xử Lý 02
28. Bài 27: Hiển Thị Category: Show Room 01
29. Bài 28: Hiển Thị Category: Show Room 02
30. Bài 29: Hiển Thị Category: Title & Alias
31. Bài 30: Hiển Thị Category: Check & Status
32. Bài 31: Hiển Thị Category: Access & Language
33. Bài 32: Hiển Thị Category: Ordering textbox
34. Bài 33: Hiển Thị Category: Pagination 01
35. Bài 34: Hiển Thị Category: Pagination 02
36. Bài 35: Hiển Thị Category: Hidden Input 01
37. Bài 36: Hiển Thị Category: Hidden Input 02
38. Bài 37: Hiển Thị Category: Sort by header
39. Bài 38: Hiển Thị Category: Icon Up Down 01
40. Bài 39: Hiển Thị Category: Icon Up Down 02
41. Bài 40: Hiển Thị Category: Filter selectbox 01
42. Bài 41: Hiển Thị Category: Filter selectbox 02
43. Bài 42: Hiển Thị Category: Filter selectbox 03
44. Bài 43: Hiển Thị Category: Filter Selectbox 04
45. Bài 44: Hiển Thị Category: Search Keyword 01
46. Bài 45: Hiển Thị Category: Search Keyword 02
47. Bài 46: Chức Năng Change Status Category 01
48. Bài 47: Chức Năng Change Status Category 02
49. Bài 48: Chức Năng Change Status Category 03
50. Bài 49: Chức Năng Di Chuyển Category
51. Bài 50: Chức Năng Delete Category
52. Bài 51: Chức Năng Sort Category 01
53. Bài 52: Chức Năng Sort Category 02
54. Bài 53: Chức Năng Sort Category 03
55. Bài 54: Chức Năng Thêm Category: Create Right Form 01
56. Bài 55: Chức Năng Thêm Category: Create Right Form 02
57. Bài 56: Chức Năng Thêm Category: Create Right Form 03
58. Bài 57: Chức Năng Thêm Category: Create Right Form 04
59. Bài 58: Chức Năng Thêm Category: Create Right Form 05
60. Bài 59: Chức Năng Thêm Category: Create Left Form 01
61. Bài 60: Chức Năng Thêm Category: Create Left Form 02
62. Bài 61: Chức Năng Thêm Category: Create Left Form 03
63. Bài 62: Chức Năng Thêm Category: Create Left Form 04
64. Bài 63: Chức Năng Thêm Category: Validate - Filter 01
65. Bài 64: Chức Năng Thêm Category: Validate - Filter 02
66. Bài 65: Chức Năng Thêm Category: Save Item 01
67. Bài 66: Chức Năng Thêm Category: Save Item 02
68. Bài 67: Chức Năng Thêm Category: Save Item 03
69. Bài 68: Chức Năng Thêm Category: Edit category 01
70. Bài 69: Chức Năng Thêm Category: Edit category 02
71. Bài 70: Chức Năng Thêm Category: Edit category 03
72. Bài 71: Chức Năng Hiển Thị Category: Show item 01
73. Bài 72: Chức Năng Hiển Thị Category: Show item 02
74. Bài 73: Chức Năng Hiển Thị Category: Show item 03
75. Bài 74: Chức Năng Hiển Thị Category: Show item 04
76. Bài 75: Chức Năng Hiển Thị Category: Show item 05
77. Bài 76: Chức Năng Hiển Thị Category: Show item 06
78. Bài 77: Chức Năng Hiển Thị Category: Show item 07
79. Bài 78: Chức Năng Hiển Thị Category: Show item 08
80. Bài 79: Chức Năng Hiển Thị Category: Show item 09
81. Bài 80: Chức Năng Hiển Thị Category: Show item 10
82. Bài 81: Chức Năng Hiển Thị Category: Show item 11
83. Bài 82: Chức Năng Hiển Thị Category: Show item 12
84. Bài 83: Chức Năng Xử Lý Trong Controller
85. Bài 84: Chức Năng Publish & Unpublish
86. Bài 85: Chức Năng Delete
87. Bài 86: Chức Năng Thêm: Create Form 01
88. Bài 87: Chức Năng Thêm: Create Form 02
89. Bài 88: Chức Năng Thêm: Validate Form 01
90. Bài 89: Chức Năng Thêm: Validate Form 02
91. Bài 90: Chức Năng Thêm: Validate Form 03
92. Bài 91: Chức Năng Thêm: Save data 01
93. Bài 92: Chức Năng Thêm: Save data 02
94. Bài 93: Chức Năng Thêm: Resize with PHPthumb
95. Bài 94: Chức Năng Thêm: Upload file 01
96. Bài 95: Chức Năng Thêm: Upload file 02
97. Bài 96: Chức Năng Thêm: Rename File
98. Bài 97: Chức Năng Chỉnh Sửa : Edit Book 1
99. Bài 98: Chức Năng Chỉnh Sửa : Edit Book 2
100. Bài 99: Chức Năng Chỉnh Sửa : Edit Book 3
101. Bài 100: Mô Hình MVC Trong Front-End
102. Bài 101: Thống Kê Các Task Cần Thực Hiện
103. Bài 102: Xây Dựng Chức Năng Item Menu 01
104. Bài 103: Xây Dựng Chức Năng Item Menu 02
105. Bài 104: Tạo Tệp Tin Chạy Chính Cho Component
106. Bài 105: Xây Dựng View Và Model Tạm Thời
107. Bài 106: Sửa Lỗi Edit Book
108. Bài 107: Sửa Lỗi View Book
109. Bài 108: Chức Năng Hiển Thị Một Cuốn Sách 01
110. Bài 109: Chức Năng Hiển Thị Một Cuốn Sách 02
111. Bài 110: Chức Năng Hiển Thị Một Cuốn Sách 03
112. Bài 111: Chức Năng Hiển Thị Một Cuốn Sách 04
113. Bài 112: Chức Năng Hiển Thị Một Cuốn Sách 05
114. Bài 113: Chức Năng Hiển Thị Một Cuốn Sách 06
115. Bài 114: Chức Năng Hiển Thị Một Cuốn Sách 07
116. Bài 115: Chức Năng Hiển Thị Một Cuốn Sách 08
117. Bài 116: Chức Năng Hiển Thị Một Cuốn Sách 09
118. Bài 117: Chức Năng Hiển Thị Một Cuốn Sách 10
119. Bài 118: Chức Năng Hiển Thị Một Cuốn Sách 11
120. Bài 119: Chức Năng Hiển Thị Một Cuốn Sách 12
121. Bài 120: Chức Năng Hiển Thị Một Cuốn Sách 13
122. Bài 121: Chức Năng Hiển Thị Một Cuốn Sách 14
123. Bài 122: Chức Năng Hiển Thị Một Cuốn Sách 15
124. Bài 123: Chức Năng Hiển Thị Một Cuốn Sách 16
125. Bài 124: Chức Năng Hiển Thị Nhiều Cuốn Sách 01
126. Bài 125: Chức Năng Hiển Thị Nhiều Cuốn Sách 02
127. Bài 126: Chức Năng Hiển Thị Nhiều Cuốn Sách 03
128. Bài 127: Chức Năng Hiển Thị Nhiều Cuốn Sách 04
129. Bài 128: Chức Năng Hiển Thị Nhiều Cuốn Sách 05
130. Bài 129: Chức Năng Hiển Thị Nhiều Cuốn Sách 06
131. Bài 130: Chức Năng Hiển Thị Nhiều Cuốn Sách 07
132. Bài 131: Chức Năng Hiển Thị Nhiều Cuốn Sách 08
133. Bài 132: Chức Năng Hiển Thị Nhiều Cuốn Sách 09
134. Bài 133: Chức Năng Hiển Thị Sách Giảm Giá
135. Bài 134: Chức Năng Hiển Thị Sách Đặc Biệt
136. Bài 135: Chức Năng Hiển Thị Category 01
137. Bài 136: Chức Năng Hiển Thị Category 02
138. Bài 137: Chức Năng Hiển Thị Category 03
139. Bài 138: Chức Năng Hiển Thị Category 04
140. Bài 139: Chức Năng Đặt, Mua Hàng Và Giỏ Hàng 01
141. Bài 140: Chức Năng Đặt, Mua Hàng Và Giỏ Hàng 02
142. Bài 141: Chức Năng Đặt, Mua Hàng Và Giỏ Hàng 03
143. Bài 142: Chức Năng Đặt, Mua Hàng Và Giỏ Hàng 04
144. Bài 143: Chức Năng Đặt, Mua Hàng Và Giỏ Hàng 05
145. Bài 144: Chức Năng Đặt, Mua Hàng Và Giỏ Hàng 06
146. Bài 145: Chức Năng Đặt, Mua Hàng Và Giỏ Hàng 07
147. Bài 146: Chức Năng Đặt, Mua Hàng Và Giỏ Hàng 08
148. Bài 147: Chức Năng Đặt, Mua Hàng Và Giỏ Hàng 09
149. Bài 148: Chức Năng Đặt, Mua Hàng Và Giỏ Hàng 10
150. Bài 149: Chức Năng Đặt, Mua Hàng Và Giỏ Hàng 11

Download mã nguồn khóa học : Download

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất