ZendVN - Học lập trình online

Loading...
logo.png
1. Bài 1 Cài đặt và chuẩn bị - 01 Chuẩn bị
2. Bài 2 Cài đặt và chuẩn bị - 02 software
3. Bài 3 Cài đặt và chuẩn bị - 03 Vhost
4. Bài 4 Cài đặt và chuẩn bị - 04 Theme
5. Bài 5 Khám phá Laravel Phần 1 - Cài đặt Laravel
6. Bài 6 Khám phá Laravel Phần 1 - route basic 01
7. Bài 7 Khám phá Laravel Phần 1 - route basic 02
8. Bài 8 Khám phá Laravel Phần 1 - route basic 03
9. Bài 9 Khám phá Laravel Phần 1 - config
10. Bài 10 Khám phá Laravel Phần 2 - Controller
11. Bài 11 Khám phá Laravel Phần 2 - Controller view
12. Bài 12 Khám phá Laravel Phần 2 - Params
13. Bài 13 Khám phá Laravel Phần 2 - Request
14. Bài 14 Khám phá Laravel Phần 3 - Route name 01
15. Bài 15 Khám phá Laravel Phần 3 - Route name 02
16. Bài 16 Khám phá Laravel Phần 3 - Route name 03
17. Bài 17 Nhúng giao diện cho Backend - extend
18. Bài 18 Nhúng giao diện cho Backend - load css js
19. Bài 19 Nhúng giao diện cho Backend - split file
20. Bài 20 Nhúng giao diện cho Backend - menu link
21. Bài 21 Xây dựng chức năng lấy danh sách Slider - fix image
22. Bài 22 Xây dựng chức năng lấy danh sách Slider - database
23. Bài 23 Xây dựng chức năng lấy danh sách Slider - connect db
24. Bài 24 Xây dựng chức năng lấy danh sách Slider - init model
25. Bài 25 Xây dựng chức năng lấy danh sách Slider - all
26. Bài 26 Xây dựng chức năng lấy danh sách Slider - optimize model
27. Bài 27 Xây dựng chức năng lấy danh sách Slider - debugbar

Download mã nguồn khóa học : Download

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất