ZendVN - Học lập trình online

Loading...
logo.png
1. 01 Giới thiệu NextJs
2. 02 So sánh SSR, CSR và demo
3. 03 Cài đặt và một số lưu ý
4. 04 Tìm hiểu cấu trúc ứng dụng NextJs đầu tiên
5. 05 Deploy ứng dụng NextJs đầu tiên
6. 06 Cài đặt và tích hợp Typescript với NextJs và React
7. 07 Tìm hiểu về khái niệm Pages trong NextJs
8. 08 Tìm hiểu Dynamic Route
9. 09 Tìm hiểu Routing Basic
10. 10 Tìm hiểu Static File Serving và cách cài đặt
11. 11 Custom lại Webpack và cách dùng File loader
12. 12 Custom App Component và CSS Module Support
13. 13 Custom App Component và Typescript
14. 14 Ôn tập Life Cycle cơ bản trong Class Component
15. 15 Cách sử dụng State Hooks và so sánh
16. 16 Tìm hiểu về useEffect trong Hooks - Phần 1
17. 17 Tìm hiểu về useEffect trong Hooks - Phần 2
18. 18 Tìm hiểu về useMemo
19. 19 Tìm hiểu về useCallback
20. 20 Tìm hiểu về useRef
21. 21 Tìm hiểu Custom Hooks và useConstructor
22. 22 Demo ứng dụng Hooks trong tình huống thực tế
23. 23 Solution 01
24. 24 Solution 02
25. 25 Solution 03
26. 26 Solution 04
27. 27 Solution 05
28. 28 Solution 06
29. 29 Khái niệm API là gì?
30. 30 Postman Collection là gì và cách dùng - Postman Collection
31. 31 Khái niệm Fetch Data trong NextJs - Fetch Data
32. 32 Tìm hiểu getIntialProps trong NextJs - getIntialProps 01
33. 33 Tìm hiểu getIntialProps trong NextJs - getIntialProps 02
34. 34 Tìm hiểu về getServerSideProps - getServerSideProps 01
35. 35 Tìm hiểu về getServerSideProps - getServerSideProps 02
36. 36 Một số lưu ý về Typescript
37. 37 Static generation và getStaticProps
38. 38 Tìm hiểu getStaticPaths
39. 39 Tổng kết và Ôn tập về Data Fetching

Download mã nguồn khóa học : Download

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất