ZendVN - Học lập trình online

Loading...
logo.png
1. Lập trình NextJs - 01 Giới thiệu NextJs
2. Lập trình NextJs - 02 So sánh SSR, CSR và demo
3. Lập trình NextJs - 03 Cài đặt và một số lưu ý
4. Lập trình NextJs - 04 Tìm hiểu cấu trúc ứng dụng NextJs đầu tiên
5. Lập trình NextJs - 05 Deploy ứng dụng NextJs đầu tiên
6. Lập trình NextJs - 06 Cài đặt và tích hợp Typescript với NextJs và React
7. Lập trình NextJs - 07 Tìm hiểu về khái niệm Pages trong NextJs
8. Lập trình NextJs - 08 Tìm hiểu Dynamic Route
9. Lập trình NextJs - 09 Tìm hiểu Routing Basic
10. Lập trình NextJs - 10 Tìm hiểu Static File Serving và cách cài đặt
11. Lập trình NextJs - 11 Custom lại Webpack và cách dùng File loader
12. Lập trình NextJs - 12 Custom App Component và CSS Module Support
13. Lập trình NextJs - 13 Custom App Component và Typescript
14. Lập trình NextJs - 14 Ôn tập Life Cycle cơ bản trong Class Component
15. Lập trình NextJs - 15 Cách sử dụng State Hooks và so sánh
16. Lập trình NextJs - 16 Tìm hiểu về useEffect trong Hooks - Phần 1
17. Lập trình NextJs - 17 Tìm hiểu về useEffect trong Hooks - Phần 2
18. Lập trình NextJs - 18 Tìm hiểu về useMemo
19. Lập trình NextJs - 19 Tìm hiểu về useCallback
20. Lập trình NextJs - 20 Tìm hiểu về useRef
21. Lập trình NextJs - 21 Tìm hiểu Custom Hooks và useConstructor
22. Lập trình NextJs - 22 Demo ứng dụng Hooks trong tình huống thực tế
23. Lập trình NextJs - 23 Solution 01
24. Lập trình NextJs - 24 Solution 02
25. Lập trình NextJs - 25 Solution 03
26. Lập trình NextJs - 26 Solution 04
27. Lập trình NextJs - 27 Solution 05
28. Lập trình NextJs - 28 Solution 06

Download mã nguồn khóa học : Download

Học Offline Ở Hồ Chí Minh
    box-offline.jpg
Học Lập Trình Online
    box-online.jpeg
Học lập trình 1 kèm 1
    footerzendvn.jpg

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất