ZendVN - Học lập trình online

Loading...
logo.png
1. Giới thiệu khóa học lập trình NodeJS Level 1
2. Lập trình NodeJS căn bản - Bài 1 Install NodeJS
3. Lập trình NodeJS căn bản - Bài 2 Visual Studio Code
4. Lập trình NodeJS căn bản - Bài 3 Hello NodeJS
5. Lập trình NodeJS căn bản - Bài 4 Module
6. Lập trình NodeJS căn bản - Bài 5 Output HTML Tag
7. Lập trình NodeJS căn bản - Bài 6 Nodemon
8. Lập trình NodeJS căn bản - Bài 7 Output HTML File
9. Lập trình NodeJS căn bản - Bài 8 Routing basic 01
10. Lập trình NodeJS căn bản - Bài 9 Routing basic 02
11. Lập trình NodeJS căn bản - Bài 10 Review NodeJS
12. Lập trình NodeJS căn bản - Bài 11 Express generator
13. Lập trình NodeJS căn bản - Bài 12 Express structure
14. Lập trình NodeJS căn bản - Bài 13 Nodemon
15. Lập trình NodeJS căn bản - Bài 14 Router
16. Lập trình NodeJS căn bản - Bài 15 View - Sử dụng
17. Lập trình NodeJS căn bản - Bài 16 View - Include
18. Lập trình NodeJS căn bản - Bài 17 Template 01
19. Lập trình NodeJS căn bản - Bài 18 Template 02
20. Lập trình NodeJS căn bản - Bài 19 Template 03
21. Lập trình NodeJS căn bản - Bài 20 Template 04
22. Lập trình NodeJS căn bản - Bài 21 Template 05
23. NodeJS xây dựng ứng dụng chat realtime với SocketIO
24. Khóa học xây dựng API với NodeJS

Download mã nguồn khóa học : Download

Học Offline Ở Hồ Chí Minh
    box-offline.jpg
Học Lập Trình Online
    box-online.jpeg
Học lập trình 1 kèm 1
    footerzendvn.jpg

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất