ZendVN - Học lập trình online

Loading...
logo.png
1. Lập trình NuxtJS - 01 Giới thiệu khóa học
2. Lập trình NuxtJS - 02 Demo sản phẩm P1
3. Lập trình NuxtJS - 03 Demo sản phẩm P2
4. Lập trình NuxtJS - 04 Demo sản phẩm P3
5. Lập trình NuxtJS - 05 Cài đặt NuxtJS và môi trường lập trình
6. Lập trình NuxtJS - 06 Cấu trúc thư mục NuxtJS
7. Lập trình NuxtJS - 07 So sánh SSR và CSR
8. Lập trình NuxtJS - 08 Tìm hiểu Pages và Nuxt Config
9. Lập trình NuxtJS - 09 Tìm hiểu Dynamic Routes
10. Lập trình NuxtJS - 10 Tìm hiểu Nested Routes
11. Lập trình NuxtJS - 11 Tìm hiểu Nuxt Link Component
12. Lập trình NuxtJS - 12 Validate Params trong NuxtJs
13. Lập trình NuxtJS - 13 Tìm hiểu về Layouts trong NuxtJs
14. Lập trình NuxtJS - 14 Xây dựng Dynamic Layouts
15. Lập trình NuxtJS - 15 Cách Custom Error Page với NuxtJs
16. Lập trình NuxtJS - 16 Tìm hiểu về Routes Middlewares
17. Lập trình NuxtJS - 17 Tìm hiểu về Server Middlewares
18. Lập trình NuxtJS - 18 Tìm hiểu về Modules
19. Lập trình NuxtJS - 19 Tìm hiểu về Plugins
20. Lập trình NuxtJS - 20 Scroll Behavior trong NuxtJs là gì
21. Lập trình NuxtJS - 21 Hiểu rõ Transition với NuxtJs
22. Lập trình NuxtJS - 22 Tìm hiểu Metags và SEO
23. Lập trình NuxtJS - 23 Custom Loading Pages với NuxtJS
24. Lập trình NuxtJS - 24 Store với VueX trong NuxtJs - Phần 01
25. Lập trình NuxtJS - 25 Store với VueX trong NuxtJs - Phần 02
26. Lập trình NuxtJS - 26 Hệ thống kiến thức Chương 02

Download mã nguồn khóa học : Download

Học Offline Ở Hồ Chí Minh
    box-offline.jpg
Học Lập Trình Online
    box-online.jpeg
Học lập trình 1 kèm 1
    footerzendvn.jpg

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất