ZendVN - Học lập trình online

Loading...
logo.png
1. Phalcon Framework - Bài 01 Giới thiệu về Phalcon
2. Phalcon Framework - Bài 02 Download và cài đặt Phalcon - Phần 1
3. Phalcon Framework - 03 Download và cài đặt Phalcon - Phần 2
4. Phalcon Framework - 04 Download và cài đặt Phalcon tool
5. Phalcon Framework - 05 Xây dựng ứng dụng bằng composer - Phần 2
6. Phalcon Framework - 06 Xây dựng ứng dụng bằng composer - Phần 1
7. Phalcon Framework - 07 Xây dựng ứng dụng bằng Phalcon - Phần 1
8. Phalcon Framework - 08 Xây dựng ứng dụng bằng Phalcon - Phần 2
9. Phalcon Framework - 09 Xây dựng ứng dụng bằng Phalcon - Phần 3
10. Phalcon Framework - 10 Làm việc với controller - 01 Controller
11. Phalcon Framework - 11 Làm việc với controller - 02 Controller Name
12. Phalcon Framework - 12 Làm việc với controller - 03 Action Name
13. Phalcon Framework - 13 Thiết lập view và truyền dữ liệu - 01 Create View 01
14. Phalcon Framework - 14 Thiết lập view và truyền dữ liệu - 02 Create View 02
15. Phalcon Framework - 15 Thiết lập view và truyền dữ liệu - 03 Send data
16. Phalcon Framework - 16 Thiết lập view và truyền dữ liệu - 04 Chang view
17. Phalcon Framework - 17 Làm chủ 5 cấp độ layout - 01 Main layout
18. Phalcon Framework - 18 Làm chủ 5 cấp độ layout - 02 Controller layout
19. Phalcon Framework - 19 Làm chủ 5 cấp độ layout - 03 Action layout
20. Phalcon Framework - 20 Làm chủ 5 cấp độ layout - 04 Before & After template
21. Phalcon Framework - 21 Làm chủ 5 cấp độ layout - 05 Khuyết layout
22. Phalcon Framework - 22 Làm chủ 5 cấp độ layout - 06 Render layout
23. Phalcon Framework - 23 Làm chủ 5 cấp độ layout - 07 Disable layout
24. Phalcon Framework - 24 Partial view - 01 Partial view
25. Phalcon Framework - 25 Partial view - 02 Exercise
26. Phalcon Framework - 26 Xây dựng project nhiều module theo mô hình chuẩn Phalcon - Phần 1
27. Phalcon Framework - 27 Xây dựng project nhiều module theo mô hình chuẩn Phalcon - Phần 2
28. Phalcon Framework - 28 Xây dựng project nhiều module theo mô hình chuẩn Phalcon - Phần 3
29. Phalcon Framework - Bài 29 Các lớp Filter căn bản - chapter03 module
30. Phalcon Framework - Bài 30 Các lớp Filter căn bản - filter string
31. Phalcon Framework - Bài 31 Các lớp Filter căn bản - filter email
32. Phalcon Framework - Bài 32 Các lớp Filter căn bản - filter int
33. Phalcon Framework - Bài 33 Các lớp Filter căn bản - filter float
34. Phalcon Framework - Bài 34 Các lớp Filter căn bản - filter alphanum
35. Phalcon Framework - Bài 35 Các lớp Filter căn bản - filter striptag - trim
36. Phalcon Framework - Bài 36 Các lớp Filter căn bản - filter upper - lower
37. Phalcon Framework - Bài 37 Xây dựng Custom Filter - Filter in view
38. Phalcon Framework - Bài 38 Xây dựng Custom Filter - Custom Filter
39. Phalcon Framework - Bài 39 Xây dựng Custom Filter - Example 01
40. Phalcon Framework - Bài 40 Xây dựng Custom Filter - Example 02
41. Phalcon Framework - Bài 41 Xây dựng Custom Filter - Example 03
42. Phalcon Framework - Bài 42 Xây dựng Custom Filter - Example 04
43. Phalcon Framework - Bài 43 Tìm hiểu Escaper - escape 01
44. Phalcon Framework - Bài 44 Tìm hiểu Escaper - escape 02
45. Phalcon Framework - Bài 45 Tìm hiểu Escaper - escape 03
46. Phalcon Framework - Bài 46 Lọc dữ liệu HTML PURIFIER - Part 01
47. Phalcon Framework - Bài 47 Lọc dữ liệu HTML PURIFIER - Part 02
48. Phalcon Framework - Bài 48 Lọc dữ liệu HTML PURIFIER - Part 03
49. Phalcon Framework - Bài 49 Lọc dữ liệu HTML PURIFIER - Part 04
50. Phalcon Framework - Bài 50 Lọc dữ liệu HTML PURIFIER - Part 05
51. Phalcon Framework - Bài 51 Lọc dữ liệu HTML PURIFIER - Part 06
52. Phalcon Framework - Bài 52 Lọc dữ liệu HTML PURIFIER - Part 07
53. Phalcon Framework - Bài 53 Lọc dữ liệu HTML PURIFIER - Part 08
54. Phalcon Framework - Bài 54 Lọc dữ liệu HTML PURIFIER - Part 09
55. Phalcon Framework - Bài 55 Làm chủ Router - create module chapter04
56. Phalcon Framework - Bài 56 Làm chủ Router - create virtual host
57. Phalcon Framework - Bài 57 Làm chủ Router - create router
58. Phalcon Framework - Bài 58 Làm chủ Router - mvc info
59. Phalcon Framework - Bài 59 Làm chủ Router - truyền param 1
60. Phalcon Framework - Bài 60 Làm chủ Router - truyền param 2
61. Phalcon Framework - Bài 61 Làm chủ Router - default value
62. Phalcon Framework - Bài 62 Làm chủ Router - set hostname
63. Phalcon Framework - Bài 63 Làm chủ Router - add post - add get
64. Phalcon Framework - Bài 64 Làm chủ Router - group router 1
65. Phalcon Framework - Bài 65 Làm chủ Router - group router 2
66. Phalcon Framework - Bài 66 Làm chủ Router - convert router
67. Phalcon Framework - Bài 67 Tìm hiểu View Helper - set doctype
68. Phalcon Framework - Bài 68 Tìm hiểu View Helper - linkTo
69. Phalcon Framework - Bài 69 Tìm hiểu View Helper - setTitle
70. Phalcon Framework - Bài 70 Tìm hiểu View Helper - image
71. Phalcon Framework - Bài 71 Tìm hiểu View Helper - css
72. Phalcon Framework - Bài 72 Tìm hiểu View Helper - javascript
73. Phalcon Framework - Bài 73 Tìm hiểu View Helper - custom helper
74. Phalcon Framework - Bài 74 Sử dụng Event Manager - Part 01
75. Phalcon Framework - Bài 75 Sử dụng Event Manager - Part 02
76. Phalcon Framework - Bài 76 Sử dụng Event Manager - Part 03
77. Phalcon Framework - Bài 77 Sử dụng Event Manager - Part 04
78. Phalcon Framework - Bài 78 Sử dụng Event Manager - Part 05
79. Phalcon Framework - Bài 79 Sử dụng Event Manager - Part 06
80. Phalcon Framework - Bài 80 Sử dụng Event Manager - Part 07
81. Phalcon Framework - Bài 81 Sử dụng Event Manager - Part 08
82. Phalcon Framework - Bài 82 Sử dụng Event Manager - Part 09
83. Phalcon Framework - Bài 83 Sử dụng Event Manager - Part 10
84. Phalcon Framework - Bài 84 Sử dụng Event Manager - Part 11
85. Phalcon Framework - Bài 85 Sử dụng Phalcon Request - server info 1
86. Phalcon Framework - Bài 86 Sử dụng Phalcon Request - server info 2
87. Phalcon Framework - Bài 87 Sử dụng Phalcon Request - getPost
88. Phalcon Framework - Bài 88 Sử dụng Phalcon Request - getPost 2
89. Phalcon Framework - Bài 89 Sử dụng Phalcon Request - getQuery
90. Phalcon Framework - Bài 90 Sử dụng Phalcon Request - get
91. Phalcon Framework - Bài 91 Sử dụng Phalcon Request - getHeaders
92. Phalcon Framework - Bài 92 Sử dụng Service Manager - Part 01
93. Phalcon Framework - Bài 93 Sử dụng Service Manager - Part 02
94. Phalcon Framework - Bài 94 Sử dụng Service Manager - Part 03
95. Phalcon Framework - Bài 95 Sử dụng Service Manager - Part 04
96. Phalcon Framework - Bài 96 Sử dụng Service Manager - Part 05
97. Phalcon Framework - Bài 97 Sử dụng Service Manager - Part 06
98. Phalcon Framework - Bài 98 Sử dụng Service Manager - Part 07
99. Phalcon Framework - Bài 99 Sử dụng Service Manager - Part 08
100. Phalcon Framework - Bài 100 Sử dụng Service Manager - Part 09
101. Phalcon Framework - Bài 101 Sử dụng Service Manager - Part 10
102. Phalcon Framework - Bài 102 Sử dụng Service Manager - Part 11
103. Phalcon Framework - Bài 103 Sử dụng Service Manager - Part 12
104. Phalcon Framework - Bài 104 Sử dụng Service Manager - Part 13
105. Phalcon Framework - Bài 105 Sử dụng Dispatcher - forward
106. Phalcon Framework - Bài 106 Sử dụng Dispatcher - forward 2
107. Phalcon Framework - Bài 107 Sử dụng Dispatcher - forward 3
108. Phalcon Framework - Bài 108 Sử dụng Dispatcher - forward 4
109. Phalcon Framework - Bài 109 Sử dụng Dispatcher - forward 5
110. Phalcon Framework - Bài 110 Sử dụng Dispatcher - forward 6
111. Phalcon Framework - Bài 111 Sử dụng Dispatcher - methods of dispatcher
112. Phalcon Framework - Bài 112 Sử dụng Dispatcher - methods of dispatcher 2
113. Phalcon Framework - Bài 113 Sử dụng Dispatcher - dispatch
114. Phalcon Framework - Bài 114 Sử dụng Dispatcher - set default dispatch
115. Phalcon Framework - Bài 115 Sử dụng Dispatcher - set suffix
116. Phalcon Framework - Bài 116 Sử dụng Dispatch loop - Part 01
117. Phalcon Framework - Bài 117 Sử dụng Dispatch loop - Part 02
118. Phalcon Framework - Bài 118 Sử dụng Dispatch loop - Part 03
119. Phalcon Framework - Bài 119 Sử dụng Dispatch loop - Part 04
120. Phalcon Framework - Bài 120 Sử dụng Dispatch loop - Part 05
121. Phalcon Framework - Bài 121 Sử dụng Dispatch loop - Part 06
122. Phalcon Framework - Bài 122 Phalcon redirect - Full
123. Phalcon Framework - Bài 123 Sử dụng Flash message - Part 01
124. Phalcon Framework - Bài 124 Sử dụng Flash message - Part 02
125. Phalcon Framework - Bài 125 Sử dụng Flash message - Part 03
126. Phalcon Framework - Bài 126 Sử dụng Flash message - Part 04
127. Phalcon Framework - Bài 127 Sử dụng Flash message - Part 05
128. Phalcon Framework - Bài 128 Sử dụng Flash message - Part 06
129. Phalcon Framework - Bài 129 Sử dụng Flash message - Part 07
130. Phalcon Framework - Bài 130 URL và PATH - get url
131. Phalcon Framework - Bài 131 URL và PATH - base url
132. Phalcon Framework - Bài 132 URL và PATH - param
133. Phalcon Framework - Bài 133 URL và PATH - url for router
134. Phalcon Framework - Bài 134 URL và PATH - path
135. Phalcon Framework - Bài 135 URL và PATH - base path
136. Phalcon Framework - Bài 136 URL và PATH - static url
137. Phalcon Framework - Bài 137 Thao tác với biến - Register Volt Engine
138. Phalcon Framework - Bài 138 Thao tác với biến - Khai báo và in biến
139. Phalcon Framework - Bài 139 Thao tác với biến - Toán tử số học
140. Phalcon Framework - Bài 140 Thao tác với biến - Toán tử gán
141. Phalcon Framework - Bài 141 Thao tác với biến - Toán tử so sánh
142. Phalcon Framework - Bài 142 Thao tác với biến - Toán tử logic
143. Phalcon Framework - Bài 143 Thao tác với biến - Toán tử điều kiện
144. Phalcon Framework - Bài 144 Thao tác với biến - Check method 01
145. Phalcon Framework - Bài 145 Thao tác với biến - Check method 02
146. Phalcon Framework - Bài 146 Thao tác với biến - Check method 03
147. Phalcon Framework - Bài 147 Thao tác với mảng - Khai báo và in mảng
148. Phalcon Framework - Bài 148 Thao tác với mảng - For loop
149. Phalcon Framework - Bài 149 Thao tác với mảng - Break - Continue
150. Phalcon Framework - Bài 150 Thao tác với mảng - loop.index

Download mã nguồn khóa học : Download

Học Offline Ở Hồ Chí Minh
    box-offline.jpg
Học Lập Trình Online
    box-online.jpeg
Học lập trình 1 kèm 1
    footerzendvn.jpg

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất