ZendVN - Học lập trình online

Loading...
logo.png
1. Lập trình VueJs - 00 Giới thiệu khóa học VueJs miễn phí tại zendvn.com
2. Lập trình VueJs - 01 Giới thiệu chương 01
3. Lập trình VueJs - 02 Tại sao phải học VueJs
4. Lập trình VueJs - 03 Cài đặt môi trường lập trình
5. Lập trình VueJs - 04 Tìm hiểu về Vue Instance
6. Lập trình VueJs - 05 Ràng buộc dữ liệu một chiều với Data Binding
7. Lập trình VueJs - 06 Sử dụng v on xử lí sự kiện người dùng
8. Lập trình VueJs - 07 Cách sử dụng Event Modifiers
9. Lập trình VueJs - 08 Tìm hiểu về Computed
10. Lập trình VueJs - 09 Ràng buộc dữ liệu 2 chiều
11. Lập trình VueJs - 10 Ràng buộc Class bằng VueJs
12. Lập trình VueJs - 11 Ràng buộc Style cho phần tử
13. Lập trình VueJs - 12 Render Template dùng biểu thức điều kiện
14. Lập trình VueJs - 13 Render Template dùng vòng lặp trong VueJs
15. Lập trình VueJs - 14 Lưu ý về Loop và Condition trong VueJS
16. Lập trình VueJs - 15 Lưu ý quan trọng về Array và Object trong VueJs
17. Lập trình VueJs - 16 Demo bài tập thực hành tổng hợp số 01
18. Lập trình VueJs - 17 Phân tích data và Xử lí Price
19. Lập trình VueJs - 18 Xử lý Change Color Phần 01
20. Lập trình VueJs - 19 Xử lý Change Color Phần 02
21. Lập trình VueJs - 20 Sử dụng v html trong Vue
22. Lập trình VueJs - 21 Giới thiệu và cài đặt Vue CLI
23. Lập trình VueJs - 22 Cấu trúc Project, tìm hiểu Webpack và Babel
24. Lập trình VueJs - 23 Cấu trúc Project và Cấu hình cơ bản Webpack
25. Lập trình VueJs - 24 Tìm hiểu Component và cách tạo trong Vue
26. Lập trình VueJs - 25 Cài đặt mã nguồn và tổ chức Component lồng nhau
27. Lập trình VueJs - 26 Tìm hiểu Props Down trong Vue
28. Lập trình VueJs - 27 Tìm hiểu Event Up trong Vue Phần 01
29. Lập trình VueJs - 28 Tìm hiểu Event Up trong Vue Phần 02
30. Lập trình VueJs - 29 Sử dụng Ref trong Vue
31. Lập trình VueJs - 30 Tìm hiểu Slot và bài tập ứng dụng
32. Lập trình VueJs - 31 Tìm hiểu về Life Cycle
33. Lập trình VueJs - 32 Hệ thống kiến thức chương 01
34. Lập trình VueJs - 33 Giới thiệu và Demo Chương học số 02
35. Lập trình VueJs - 34 Phân tích kĩ thuật và dữ liệu
36. Lập trình VueJs - 35 Tích hợp giao diện vào Vue
37. Lập trình VueJs - 36 Xây dựng các Component cần thiết
38. Lập trình VueJs - 37 Xây dựng Logic dữ liệu cơ bản
39. Lập trình VueJs - 38 Chức năng New Game Phần 01
40. Lập trình VueJs - 39 Chức năng New Game Phần 02
41. Lập trình VueJs - 40 Chức năng Roll Dice Phần 01
42. Lập trình VueJs - 41 Chức năng Roll Dice Phần 02
43. Lập trình VueJs - 42 Chức năng Hold Score
44. Lập trình VueJs - 43 Chức năng Final Score Phần 01
45. Lập trình VueJs - 44 Chức năng Final Score Phần 02
46. Lập trình VueJs - 45 Kiểm tra Winner
47. Lập trình VueJs - 46 Hệ thống kiến thức và mở rộng Chương 02
48. Lập trình VueJs - 47 Khóa học lập trình VueJs nâng cao tại zendvn.com

Download mã nguồn khóa học : Download

Học Offline Ở Hồ Chí Minh
    box-offline.jpg
Học Lập Trình Online
    box-online.jpeg
Học lập trình 1 kèm 1
    footerzendvn.jpg

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất