ZendVN - Học lập trình online

Loading...
logo.png
1. Lập Trình Wordpress 4x - Bài 01 Cài đặt Wordpress & Các Công Cụ
2. Lập Trình Wordpress 4x - Bài 02 WP Config Phần 1
3. Lập Trình Wordpress 4x - Bài 03 WP Config Phần 2
4. Lập Trình Wordpress 4x - Bài 04 WP Config Phần 3
5. Lập Trình Wordpress 4x - Bài 05 WP Config Phần 4
6. Lập Trình Wordpress 4x - Bài 06 Intro Plugin Phần 1
7. Lập Trình Wordpress 4x - Bài 07 Intro Plugin Phần 2
8. Lập Trình Wordpress 4x - Bài 08 Plugin Type
9. Lập Trình Wordpress 4x - Bài 09 Create Plugin
10. Lập Trình Wordpress 4x - Bài 10 Structure plugin
11. Lập Trình Wordpress 4x - Bài 11 Path
12. Lập Trình Wordpress 4x - Bài 12 Active Plugin 01
13. Lập Trình Wordpress 4x - Bài 13 Active Plugin 02
14. Lập Trình Wordpress 4x - Bài 14 Deactive Plugin
15. Lập Trình Wordpress 4x - Bài 15 Uninstall Plugin
16. Lập Trình Wordpress 4x - Bài 16 Action Hook P1
17. Lập Trình Wordpress 4x - Bài 17 Action Hook P2
18. Lập Trình Wordpress 4x - Bài 18 remove remove all has action
19. Lập Trình Wordpress 4x - Bài 19 Create Action Hook
20. Lập Trình Wordpress 4x - Bài 20 Create Class for Action
21. Lập Trình Wordpress 4x - Bài 21 add filter basic
22. Lập Trình Wordpress 4x - Bài 22 add filter the title
23. Lập Trình Wordpress 4x - Bài 23 the content
24. Lập Trình Wordpress 4x - Bài 24 remove remove all
25. Lập Trình Wordpress 4x - Bài 25 has filter & current filter
26. Lập Trình Wordpress 4x - Bài 26 add dashboard page
27. Lập Trình Wordpress 4x - Bài 27 add menu submenu
28. Lập Trình Wordpress 4x - Bài 28 remove menu submenu
29. Lập Trình Wordpress 4x - Bài 29 add option
30. Lập Trình Wordpress 4x - Bài 30 get option
31. Lập Trình Wordpress 4x - Bài 31 update & delete option
32. Lập Trình Wordpress 4x - Bài 32 other option
33. Lập Trình Wordpress 4x - Bài 33 register & setting fields
34. Lập Trình Wordpress 4x - Bài 34 add section & add field
35. Lập Trình Wordpress 4x - Bài 35 save & show setting 01
36. Lập Trình Wordpress 4x - Bài 36 do setting field
37. Lập Trình Wordpress 4x - Bài 37 save & show setting 02
38. Lập Trình Wordpress 4x Bài 38 Upload file 01
39. Lập Trình Wordpress 4x Bài 39 Upload file 02
40. Lập Trình Wordpress 4x Bài 40 Optimize element
41. Lập Trình Wordpress 4x - Bài 41 Validate & Message 01
42. Lập Trình Wordpress 4x - Bài 42 Validate & Message 02
43. Lập Trình Wordpress 4x - Bài 43 ZendvnHtml 01
44. Lập Trình Wordpress 4x - Bài 44 ZendvnHtml 02
45. Lập Trình Wordpress 4x - Bài 45 func contruct
46. Lập Trình Wordpress 4x - Bài 46 func form
47. Lập Trình Wordpress 4x - Bài 47 func update & widget
48. Lập Trình Wordpress 4x - Bài 48 func widget
49. Lập Trình Wordpress 4x - Bài 49 Add CSS 01
50. Lập Trình Wordpress 4x - Bài 50 Add CSS 02
51. Lập Trình Wordpress 4x - Bài 51 Add CSS 03
52. Lập Trình Wordpress 4x - Bài 52 Add JS
53. Lập Trình Wordpress 4x - Bài 53 Check CSS JS
54. Lập Trình Wordpress 4x - Bài 54 Check active unregister
55. Lập Trình Wordpress 4x - Bài 55 Dashboard widget
56. Lập Trình Wordpress 4x - Bài 56 get row
57. Lập Trình Wordpress 4x - Bài 57 get col insert replace update
58. Lập Trình Wordpress 4x - Bài 58 delete prepare query
59. Xem Thêm Videos về lập trình WordPress cơ bản

Download mã nguồn khóa học : Download

Học Offline Ở Hồ Chí Minh
    box-offline.jpg
Học Lập Trình Online
    box-online.jpeg
Học lập trình 1 kèm 1
    footerzendvn.jpg

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất