ZendVN - Học lập trình online

Loading...
logo.png
1. Bài 01 Tổng quan Zend Framework
2. Bài 02 Cài đặt Zend Skeleton
3. Bài 03 Cấu trúc Zend Skeleton
4. Bài 04 Xây dựng Module Hello
5. Bài 05 Xây dựng Module Training Phần 1
6. Bài 06 Xây dựng Module Training Phần 2
7. Bài 07 Xây dựng Module Training Phần 3
8. Bài 08 Cấu hình với Zend Config Phần 1
9. Bài 09 Cấu hình với Zend Config Phần 2
10. Bài 10 Cấu hình với file INI Phần 1
11. Bài 11 Cấu hình với file INI Phần 2
12. Bài 12 Cấu hình với file INI Phần 3
13. Bài 13 Cấu hình với file XML - Phần 1
14. Bài 14 Cấu hình với file XML - Phần 2
15. Bài 15 Luồng cấu hình trong Zend Framework - Phần 1
16. Bài 16 Luồng cấu hình trong Zend Framework - Phần 2
17. Bài 17 Luồng cấu hình trong Zend Framework - Phần 3
18. Bài 18 Autoloader trong Zend Framework - Standard Autoloader
19. Bài 19 Autoloader trong Zend Framework - Classmap Autoloader
20. Bài 20 Các lớp Filter căn bản - Phần 1
21. Bài 21 Các lớp Filter căn bản - Phần 2
22. Bài 22 Các lớp Filter căn bản - Phần 3
23. Bài 23 Sở dụng Word Filter
24. Bài 24 Sở dụng Multi Filter
25. Bài 25 Tự viết Filter trong Zend - Phần 1
26. Bài 26 Tự viết Filter trong Zend - Phần 2
27. Bài 27 Tự viết Filter trong Zend - Phần 3
28. Bài 28 Tự viết Filter trong Zend - Phần 4
29. Bài 29 Sử dụng class Serializer
30. Bài 30 Sử dụng classa Escaper - Phần 1
31. Bài 31 Sử dụng classa Escaper - Phần 2
32. Bài 32 Sử dụng HTML Purifier - Phần 1
33. Bài 33 Sử dụng HTML Purifier - Phần 2
34. Bài 34 Sử dụng HTML Purifier - Phần 3
35. Bài 35 Sử dụng HTML Purifier - Phần 4
36. Bài 36 Sử dụng class Dom - Phần 1
37. Bài 37 Sử dụng class Dom - Phần 2
38. Bài 38 Sử dụng class JSON
39. Bài 39 Tìm hiểu và Sử dụng EventManager - Phần 1
40. Bài 40 Tìm hiểu và Sử dụng EventManager - Phần 2
41. Bài 41 Tìm hiểu và Sử dụng EventManager - Phần 3
42. Bài 42 Tìm hiểu và Sử dụng EventManager - Phần 4
43. Bài 43 Tìm hiểu và Sử dụng ShareEventManager
44. Bài 44 Tìm hiểu và Sử dụng EventManagerAwareInterface Phần 1
45. Bài 45 Tìm hiểu và Sử dụng EventManagerAwareInterface Phần 2
46. Bài 46 Tìm hiểu và Sử dụng ListenerAggregateInterface
47. Bài 47 Sử dụng Service trong Zend 2 - Phần 1
48. Bài 48 Sử dụng Service trong Zend 2 - Phần 2
49. Bài 49 Sử dụng Service trong Zend 2 - Phần 3
50. Bài 50 Tìm hiểu phương thức getServiceConfig()
51. Bài 51 Tìm hiểu từ khóa share trong Service
52. Bài 52 Tìm hiểu từ khóa abstract_factories trong Service
53. Bài 53 Tìm hiểu từ khóa initializers & service trong Service
54. Bài 54 Tìm hiểu từ khóa factories trong Service
55. Bài 55 View trong Zend 2 - Change layout
56. Bài 56 View trong Zend 2 - BasePath - Cycle
57. Bài 57 View trong Zend 2 - Doctype - Escaper - Gravatar
58. Bài 58 View trong Zend 2 - HeadTitle
59. Bài 59 View trong Zend 2 - HeadMeta
60. Bài 60 View trong Zend 2 - HeadLink - HeadScript
61. Bài 61 View trong Zend 2 - Show head
62. Bài 62 View trong Zend 2 - HtmlList & HtmlFlash
63. Bài 63 View trong Zend 2 - Partial - PartialLoop
64. Bài 64 View trong Zend 2 - Placeholder
65. Bài 65 Currency - Date - Number
66. Bài 66 View trong Zend 2 - ServerUrl
67. Bài 67 Xây dựng view helper
68. Bài 68 View Manager - Phần 1
69. Bài 69 View Manager - Phần 2
70. Bài 70 View Manager - Phần 3
71. Bài 71 View Manager - Phần 4
72. Bài 72 View Manager - Phần 5
73. Bài 73 Intro Router - Phần 1
74. Bài 74 Intro Router - Phần 2
75. Bài 75 Hostname - Scheme - Literal
76. Bài 76 Sử dụng Segment Router - Phần 1
77. Bài 77 Sử dụng Segment Router - Phần 2
78. Bài 78 Sử dụng Regex Router
79. Bài 79 Sử dụng Tree Routing
80. Bài 80 Router in Module
81. Bài 81 Zend Controller
82. Bài 82 Controller Plugins - Phần 1 Forward & Layout
83. Bài 83 Controller Plugins - Phần 2 Params
84. Bài 84 Controller Plugins - Phần 3 Redirect + Url
85. Bài 85 Controller Plugins - Phần 4 FlashMessenger 01
86. Bài 86 Controller Plugins - Phần 5 FlashMessenger 02
87. Bài 87 Controller Plugins - Phần 6 My Plugin
88. Bài 88 Validate - Phần 1 Validate 01
89. Bài 89 Validate - Phần 2 Validate 02
90. Bài 90 Validate - Phần 3 Validate 03
91. Bài 91 Validate - Phần 4 Custom Error Message
92. Bài 92 Validate - Phần 5 ValidatorChain
93. Bài 93 Validate - Phần 6 Create Validator 01
94. Bài 94 Validate - Phần 7 Create Validator 02
95. Bài 95 File Upload - Phần 1 Upload File
96. Bài 96 File Upload - Phần 2 Validate
97. Bài 97 File Upload - Phần 3 Filter
98. Bài 98 File Upload - Phần 4 Class Upload
99. Bài 99 HTML5 Forms - Phần 1 HTML5 Input
100. Bài 100 HTML5 Forms - Phần 2 HTML5 Form Attributes
101. Bài 101 Zend Form Elements - Phần 1 Form - Text
102. Bài 102 Zend Form Elements - Phần 2 Submit - Number - Password - Textarea
103. Bài 103 Zend Form Elements - Phần 3 Button - File - Checkbox
104. Bài 104 Zend Form Elements - Phần 4 MultiCheckbox
105. Bài 105 Zend Form Elements - Phần 5 Hide - Radio - Select
106. Bài 106 Zend Form Elements - Phần 6 HTML5 Input
107. Bài 107 Form View Helper - Phần 1 Form View Helper
108. Bài 108 Form View Helper - Phần 2 Label - Element - Input
109. Bài 109 Form View Helper - Phần 3 FormRow 01
110. Bài 110 Form View Helper - Phần 4 FormRow 02
111. Bài 111 Form View Helper - Phần 5 FormRow 03
112. Bài 112 Tùy biến giao diện form - Phần 1 Form Login 01
113. Bài 113 Tùy biến giao diện form - Phần 2 Form Login 02
114. Bài 114 Tùy biến giao diện form - Phần 3 Form Login 03
115. Bài 115 Tùy biến giao diện form - Phần 4 Form Register 01
116. Bài 116 Tùy biến giao diện form - Phần 5 Form Register 02
117. Bài 117 Ràng buộc dữ liệu với InputFilter - Phần 1 Filter 01
118. Bài 118 Ràng buộc dữ liệu với InputFilter - Phần 2 Filter 02
119. Bài 119 Ràng buộc dữ liệu với InputFilter - Phần 3 Validator
120. Bài 120 Ràng buộc dữ liệu với InputFilter - Phần 4 FormElementErrors
121. Bài 121 Sử dụng Fieldsets - Phần 1
122. Bài 122 Sử dụng Fieldsets - Phần 2
123. Bài 123 Tùy biến giao diện thông báo lỗi - Phần 1 Error 01
124. Bài 124 Tùy biến giao diện thông báo lỗi - Phần 2 Error 02
125. Bài 125 Tùy biến giao diện thông báo lỗi - Phần 3 Error 03
126. Bài 126 Element - Factory - Bind - Phần 1 Form element
127. Bài 127 Element - Factory - Bind - Phần 2 Factory
128. Bài 128 Element - Factory - Bind - Phần 3 Bind
129. Bài 129 Áp dụng Ajax với tình huống tab và selectbox - Phần 1 Load Action 01
130. Bài 130 Áp dụng Ajax với tình huống tab và selectbox - Phần 2 Load Action 02
131. Bài 131 Áp dụng Ajax với tình huống tab và selectbox - Phần 3 Selectbox 01
132. Bài 132 Áp dụng Ajax với tình huống tab và selectbox - Phần 4 Selectbox 02
133. Bài 133 Sử dụng jQuery Form Plugin - Phần 1 Validate Form 01
134. Bài 134 Sử dụng jQuery Form Plugin - Phần 2 Validate Form 02
135. Bài 135 Apdapter và đăng ký với SM - 01 Config 01
136. Bài 136 Apdapter và đăng ký với SM - 02 Config 02
137. Bài 137 Apdapter và đăng ký với SM - 03 Config 03
138. Bài 138 Apdapter và đăng ký với SM - 04 Đăng ký adapter với SM
139. Bài 139 Xây dựng câu lệnh truy vấn bất kỳ - 01 Select
140. Bài 140 Xây dựng câu lệnh truy vấn bất kỳ - 02 From - Colum
141. Bài 141 Xây dựng câu lệnh truy vấn bất kỳ - 03 Expression
142. Bài 142 Xây dựng câu lệnh truy vấn bất kỳ - 04 Order - Limit - Where
143. Bài 143 Xây dựng câu lệnh truy vấn bất kỳ - 05 Join - Group - Having
144. Bài 144 Xây dựng câu lệnh truy vấn bất kỳ - 06 Predicate 01
145. Bài 145 Xây dựng câu lệnh truy vấn bất kỳ - 07 Predicate 02
146. Bài 146 Xây dựng câu lệnh truy vấn bất kỳ - 07 Insert - Update - Delete
147. Bài 147 SQL statement - 01 Config database
148. Bài 148 SQL statement - 02 Select - Order - Where
149. Bài 149 SQL statement - 03 Group - Having
150. Bài 150 SQL statement - 04 Select child 01
151. Bài 151 SQL statement - 05 Select child 02
152. Bài 152 SQL statement - 06 Select multi 01
153. Bài 153 SQL statement - 07 Select multi 02
154. Bài 154 TableGateway - 01 Create
155. Bài 155 TableGateway - 02 Select
156. Bài 156 TableGateway - 03 Insert - Update - Delete
157. Bài 157 TableGateway - 04 MenuTableGateway
158. Bài 158 TableGateway - 05 List - get - save - delete
159. Bài 159 Ràng buộc dữ liệu & bài tập - 01 RecordExists & NoRecordExists
160. Bài 160 Ràng buộc dữ liệu & bài tập - 02 Find user 01
161. Bài 161 Ràng buộc dữ liệu & bài tập - 03 Find user 02
162. Bài 162 Zend Pagination - 01 ArrayAdapter
163. Bài 163 Zend Pagination - 02 paginationControl
164. Bài 164 Zend Pagination - 03 paginationControl
165. Bài 165 Zend Pagination - 04 Iterator & DbSelect
166. Bài 166 Zend Pagination - 05 NullAdapter
167. Bài 167 Zend Pagination - 06 Class Paginator
168. Bài 168 Ứng dụng quản lý thành viên - 01 Index 01
169. Bài 169 Ứng dụng quản lý thành viên - 02 Index 02
170. Bài 170 Ứng dụng quản lý thành viên - 03 Info & Delete
171. Bài 171 Ứng dụng quản lý thành viên - 04 Add
172. Bài 172 Ứng dụng quản lý thành viên - 05 Edit
173. Bài 173 Ứng dụng quản lý thành viên - 06 Module Rtheadtitle
174. Bài 174 Class Captcha và ứng dụng Ajax - 01 Captcha 01
175. Bài 175 Class Captcha và ứng dụng Ajax - 02 Captcha 02
176. Bài 176 Class Captcha và ứng dụng Ajax - 03 Class Captcha
177. Bài 177 Class Captcha và ứng dụng Ajax - 04 Validate captcha
178. Bài 178 Class Captcha và ứng dụng Ajax - 05 Class validate
179. Bài 179 Class Captcha và ứng dụng Ajax - 06 Remove captcha
180. Bài 180 Class Captcha và ứng dụng Ajax - 07 Refresh captcha
181. Bài 181 Class Captcha và ứng dụng Ajax - 08 Captcha in form
182. Bài 182 Session - 01 Session 01
183. Bài 183 Session - 02 Session 02
184. Bài 184 Zend Mail và tích hợp module ACL Mail - 01 SMtpOption - Email basic
185. Bài 185 Zend Mail và tích hợp module ACL Mail - 02 Html mail
186. Bài 186 Zend Mail và tích hợp module ACL Mail - 03 Attchment
187. Bài 187 Zend Mail và tích hợp module ACL Mail - 04 AcMailer 01
188. Bài 188 Zend Mail và tích hợp module ACL Mail - 05 AcMailer 02
189. Bài 189 Zend Auth và ứng dụng - 01 Auth basic 01
190. Bài 190 Zend Auth và ứng dụng - 02 Auth basic 02
191. Bài 191 Zend Auth và ứng dụng - 03 Auth basic 03
192. Bài 192 Zend Auth và ứng dụng - 04 indentity()
193. Bài 193 Zend Auth và ứng dụng - 05 Đăng ký với SM
194. Bài 194 Zend Auth và ứng dụng - 06 Login - Logout 01
195. Bài 195 Zend Auth và ứng dụng - 07 Login - Logout 02
196. Bài 196 Zend Auth và ứng dụng - 08 Class auth 01
197. Bài 197 Zend Auth và ứng dụng - 09 Class auth 02
198. Bài 198 Zend Permission - 01 Permission in controller 01
199. Bài 199 Zend Permission - 02 Permission in controller 02
200. Bài 200 Zend Permission - 03 Permission in controller 03
201. Bài 201 Zend Permission - 04 Permission in module
202. Bài 202 Zend Permission - 05 Permission in application
203. Bài 203 Zend Permission - 06 Exercixe 01
204. Bài 204 Zend Permission - 07 Exercixe 02

Download mã nguồn khóa học : Download

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất