ZendVN - Học lập trình online

Loading...
logo.png
1. Sử dụng Visual Studio Code
2. Mẹo Visual Studio Code - Tạo khối lệnh nhanh
3. Mẹo Visual Studio Code - Extension Emmet Soạn thảo nhanh HTML
4. Mẹo Visual Studio Code - Phím tắt - Phần 1
5. Mẹo Visual Studio Code - Phím tắt - Phần 2
6. Mẹo Visual Studio Code - Phím tắt - Phần 3
7. Mẹo Visual Studio Code - Phím tắt - Phần 4
8. Mẹo Visual Studio Code - Phím tắt - Phần 5
9. Mẹo Visual Studio Code - Extension Quokka - Realtime kết quả code
10. Mẹo Visual Studio Code - Extension vscode-icons - Bộ Icon đẹp
11. Mẹo Visual Studio Code - Extension Material Icons - Bộ Icon đẹp
12. Mẹo Visual Studio Code - Extension DrawIO vẽ biểu đồ
13. Mẹo Visual Studio Code - Extension Live Server
14. Visual Code Extension - Bracket Pair Colorizer
15. Visual Code Extension - Code Spell Checker
16. Visual Code Extension - Colorize
17. Visual Code Extension - Prettier Code Format
18. Visual Code Extension - Path Intellisense
19. Visual Code Extension - Better Comments
20. Visual Code Extension - Auto Rename Tag
21. Visual Code Extension - Auto Close Tag
22. VSCode Extension - Fontsize Shortcuts - Chỉ phóng to code

Download mã nguồn khóa học : Download

Học Offline Ở Hồ Chí Minh
    box-offline.jpg
Học Lập Trình Online
    box-online.jpeg
Học lập trình 1 kèm 1
    footerzendvn.jpg

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất