ZendVN - Học lập trình online

Loading...
logo.png
1. Làm Website Tin Tức - Bài 01 Chuẩn bị
2. Làm Website Tin Tức - Bài 02 Cài đặt WordPress trên Localhost
3. Làm Website Tin Tức - Bài 03 Download Xampp
4. Làm Website Tin Tức - Bài 04 Download Wordpress
5. Làm Website Tin Tức - Bài 05 Setup Theme trên Localhost
6. Làm Website Tin Tức - Bài 06 Setup Filezila
7. Làm Website Tin Tức - Bài 07 Create database
8. Làm Website Tin Tức - Bài 08 Upload Hosting
9. Làm Website Tin Tức - Bài 09 Setup Theme trên Hosting
10. Làm Website Tin Tức - Bài 10 Nhúng CSS cho Theme
11. Làm Website Tin Tức - Bài 11 Tạo các danh mục trong site
12. Làm Website Tin Tức - Bài 12 Tạo một bài viết
13. Làm Website Tin Tức - Bài 13 Tạo một bài viết theo định dàng video
14. Làm Website Tin Tức - Bài 14 Import bài viết từ site demo
15. Làm Website Tin Tức - Bài 15 Tạo Sidebar cho các bài viết - Phần 1
16. Làm Website Tin Tức - Bài 16 Tạo Sidebar cho các bài viết - Phần 2
17. Làm Website Tin Tức - Bài 17 Sidebar thời sự
18. Làm Website Tin Tức - Bài 18 Sidebar thế giới
19. Làm Website Tin Tức - Bài 19 Sidebar kinh doanh
20. Làm Website Tin Tức - Bài 20 Sidebar thể thao
21. Làm Website Tin Tức - Bài 21 Sidebar giáo dục
22. Làm Website Tin Tức - Bài 22 Post video
23. Làm Website Tin Tức - Bài 22 Tạo hệ thống menu - Main menu
24. Làm Website Tin Tức - Bài 23 Tạo hệ thống menu - Top menu
25. Làm Website Tin Tức - Bài 24 Thêm logo và favicon
26. Làm Website Tin Tức - Bài 25 Xây dựng Footer
27. Làm Website Tin Tức - Bài 26 Xây dựng giao diện cho trang chủ - Phần 1
28. Làm Website Tin Tức - Bài 27 Xây dựng giao diện cho trang chủ - Phần 2
29. Làm Website Tin Tức - Bài 28 Xây dựng giao diện cho trang chủ - Phần 3
30. Làm Website Tin Tức - Bài 29 Xây dựng giao diện cho trang chủ - Phần 4
31. Làm Website Tin Tức - Bài 30 Xây dựng giao diện cho trang chủ - Phần 5
32. Làm Website Tin Tức - Bài 31 Xây dựng danh mục
33. Làm Website Tin Tức - Bài 32 Xây dựng Menu - Main Menu
34. Làm Website Tin Tức - Bài 33 Xây dựng Menu - Sub Menu
35. Làm Website Tin Tức - Bài 34 Xây dựng Menu - Video Menu - Phần 1
36. Làm Website Tin Tức - Bài 35 Xây dựng Menu - Video Menu - Phần 2
37. Làm Website Tin Tức - Bài 36 Xây dựng trang liên hệ - Phần 1
38. Làm Website Tin Tức - Bài 37 Xây dựng trang liên hệ - Phần 2
39. Làm Website Tin Tức - Bài 38 Gửi Mail - Phần 1
40. Làm Website Tin Tức - Bài 39 Gửi Mail - Phần 2
41. Làm Website Tin Tức - Bài 40 Tìm hiểu tính năng trong Theme panel - Phần 1
42. Làm Website Tin Tức - Bài 41 Tìm hiểu tính năng trong Theme panel - Phần 2
43. Làm Website Tin Tức - Bài 42 Tìm hiểu tính năng trong Theme panel - Phần 3
44. Làm Website Tin Tức - Bài 43 Tìm hiểu tính năng trong Theme panel - Phần 4
45. Làm Website Tin Tức - Bài 44 Tìm hiểu tính năng trong Theme panel - Phần 5
46. Làm Website Tin Tức - Bài 45 Tìm hiểu tính năng trong Theme panel - Phần 6
47. Làm Website Tin Tức - Bài 46 Tìm hiểu tính năng trong Theme panel - Phần 7
48. Làm Website Tin Tức - Bài 47 Tìm hiểu tính năng trong Theme panel - Phần 8
49. Làm Website Tin Tức - Bài 48 Tìm hiểu tính năng trong Theme panel - Phần 9
50. Làm Website Tin Tức - Bài 49 Chuyển Hosting - Phần 1
51. Làm Website Tin Tức - Bài 50 Chuyển Hosting - Phần 2

Download mã nguồn khóa học : Download

Học Offline Ở Hồ Chí Minh
    box-offline.jpg
Học Lập Trình Online
    box-online.jpeg
Học lập trình 1 kèm 1
    footerzendvn.jpg

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất