ZendVN - Học lập trình online

Loading...
logo.png
1. Khóa học NoSQL - MongoDB miễn phí
2. Tìm hiểu về NoSQL (Bài 1.1)
3. NoSQL là gì? (Bài 1.2)
4. Lịch sử phát triển của NoSQL (Bài 1.3)
5. Một số thuật ngữ trong NoSQL - Database (Bài 1.4)
6. So sánh CSDL NoSQL và SQL (Bài 1.5)
7. Phân loại các CSDL NoSQL (Bài 1.6)
8. Giới thiệu về MongoDB (Bài 2)
9. Cài đặt và cấu hình MongoDB (Bài 3.1)
10. Cài đặt và cấu hình MongoDB (Bài 3.2)
11. Quản lý Database & Document trong MongoDB (Bài 4.1)
12. Quản lý Database & Document trong MongoDB (Bài 4.2)
13. Quản lý Database & Document trong MongoDB (Bài 4.3)
14. Quản lý Database & Document trong MongoDB (Bài 4.4)
15. Thêm một và một mảng Document bằng javascript (Bài 5.1)
16. Update Documents và Remove Fields trong MongDB (Bài 5.2)
17. Delete Document trong MongoDB (Bài 5.3)
18. Find & Query & Projection operators trong MongoDB (Bài 6.1)
19. Phân trang với limit() và skip() trong MongoDB (Bài 6.2)
20. Query và toán tử trong MongoDB (Bài 6.3)
21. Sắp xếp dữ liệu trong MongoDB (Bài 6.4)
22. Single Field Indexes trong MongoDB Bài 7.1
23. Single Field Indexes trong MongoDB Bài 7.2
24. Compound Indexes trong MongoDB (Bài 8)
25. Unique Indexes trong MogoDB (Bài 9)
26. Sparse Indexes trong MongoDB (Bài 10)
27. TTL Indexes trong MongoDB (Bài 11)
28. Text Indexes trong MongoDB (Bài 12.1)
29. Text Indexes trong MongoDB (Bài 12.2)
30. Partial Indexes trong MongoDB (Bài 13.1)
31. Partial Indexes trong MongoDB (Bài 13.2)
32. Partial Indexes trong MongoDB (Bài 13.3)
33. Find & Regex trong MongoDB (Bài 13.4)
34. Bai tap trong MongoDB (Bài 13.5)
35. Lập trình viên PHP - Chuẩn bị và Thử thách
36. Thói quen tốt cho Lập Trình Viên

Download mã nguồn khóa học : Download

Học Offline Ở Hồ Chí Minh
    box-offline.jpg
Học Lập Trình Online
    box-online.jpeg
Học lập trình 1 kèm 1
    footerzendvn.jpg

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất