ZendVN - Học lập trình online

Loading...
logo.png
1. Xây dựng API với NodeJS - 01 Cài đặt môi trường
2. Xây dựng API với NodeJS - 02 Cài đặt Postman
3. Xây dựng API với NodeJS - 03 Thiết lập header
4. Xây dựng API với NodeJS - 04 Thiết lập Status code
5. Xây dựng API với NodeJS - 05 Thực hành phương thức GET
6. Xây dựng API với NodeJS - 06 Thực hành phương thức POST
7. Xây dựng API với NodeJS - 07 Thực hành phương thức PUT
8. Xây dựng API với NodeJS - 08 Thực hành phương thức DELETE
9. Xây dựng API với NodeJS - 09 Tổng kết chương 1
10. Xây dựng API với NodeJS - 10 Cài đặt và sử dụng mongoBD
11. Xây dựng API với NodeJS - 11 Chuẩn bị với mô hình MVC
12. Xây dựng API với NodeJS - 12 Demo Todolist
13. Xây dựng API với NodeJS - 13 Xây dựng router cho items
14. Xây dựng API với NodeJS - 14 Xây dựng method cho items
15. Xây dựng API với NodeJS - 15 Xây dựng model
16. Xây dựng API với NodeJS - 16 Thực hiện thêm dữ liệu
17. Xây dựng API với NodeJS - 17 Thực hiện lấy dữ liệu
18. Xây dựng API với NodeJS - 18 Sử dụng Try Catch
19. Xây dựng API với NodeJS - 19 Tạo các Colection
20. Xây dựng API với NodeJS - 20 Thực hiện xoá dữ liệu
21. Xây dựng API với NodeJS - 21 Thực hiện sửa dữ liệu
22. Xây dựng API với NodeJS - 22 Tổng kết kiến thức đã học
23. Xây dựng API với NodeJS - 23 Chuẩn bị giao diện
24. Xây dựng API với NodeJS - 24 Lấy api cho danh sách
25. Xây dựng API với NodeJS - 25 Sử dụng cors
26. Xây dựng API với NodeJS - 26 Hiển thị danh sách
27. Xây dựng API với NodeJS - 27 Xây dựng toggle form
28. Xây dựng API với NodeJS - 28 Thêm dữ liệu vào danh sách
29. Xây dựng API với NodeJS - 29 Xoá dữ liệu
30. Xây dựng API với NodeJS - 30 Sửa dữ liệu
31. Xây dựng API với NodeJS - 31 Sắp xếp dữ liệu
32. Xây dựng API với NodeJS - 32 Tìm kiếm dữ liệu
33. Xây dựng API với NodeJS - 33 Xây dựng nút đóng form
34. Xây dựng API với NodeJS - 34 Thực hiện lọc dữ liệu
35. Xây dựng API với NodeJS - 35 Thực hiện tìm kiếm dữ liệu
36. Xây dựng API với NodeJS - 36 Tối ưu code
37. Xây dựng API với NodeJS - 37 Tổng kết cuối chương

Download mã nguồn khóa học : Download

Học Offline Ở Hồ Chí Minh
    box-offline.jpg
Học Lập Trình Online
    box-online.jpeg
Học lập trình 1 kèm 1
    footerzendvn.jpg

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất